Education Apps - Page 2

Açıköğretim Yayınları
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesitarafından hazırlanan resmi, etkileşimli e-kitap uygulamasıdır.İhtiyacınız olan her şey tek bir ortamda!Etkileşimli e-kitap, öğrenenlere bir kitaptan çok daha fazlasınısunmaktadır. Ses, video, animasyon gibi çoklu ortam öğeleri ilezenginleştirilmiş, baştan sona interaktif bir öğrenme ortamı olanetkileşimli e-kitap; öğrenenleri çalışma sürecinin merkezineçekerek daha etkin ve verimli öğrenmenin gerçekleşmesine olanaksağlamak amacıyla tasarlanmıştır.Her zaman, her yerde çalışın!Masaüstü, dizüstü, tablet, cep telefonu... Windows, Mac, iOS yada Android... Hiç fark etmez! Etkileşimli e-kitaplarınız her zaman,her ortamda kullanıma hazır.Anadolu University OpenEducation Faculty, prepared by the official, interactive e-bookapplication.Everything you need in a single environment!Interactive e-books, offers much more than a book learners.Audio, video, enriched with multimedia elements such as animation,interactive learning environment through an interactive e-books;learners by pulling the center of the work process is designed toenable the realization of more effective and efficientlearning.Each time, try to everywhere!Desktop, laptop, tablet, mobile phone ... Windows, Mac, iOS orAndroid ... It does not matter! Interactive e-books all the time,ready for use in any environment.
General Knowledge Quiz
Nithra
General Knowledge Quiz  GK Quiz is a form of game in which everybody can be strengthentheir knowledge by answering the questions. This is the game which leads you to the world of knowledge. Our app enables you to nurture the abilities of observing thevarious events in an easy way. Our app has numerous questions in different areas. You can take the test freely and able to find the importantevents of your life.Features:  34 topics More than 3000 questions Summary of your performance at the end of every test. Avail the daily test freely Bookmark option.This application has huge collection of Quiz under differentcategories such as1 AGRICULTURE2 ANIMALS QUIZ3 ARCHITECTURAL4 ASTRONOMY QUIZ5 BOOKS AND AUTHORS QUIZ6 BOOKS QUIZ7 CHEMISTRY8 COMPUTER QUIZ9 ELECTRICAL10 ENVIRONMENTAL QUIZ11 EVERY DAY SCIENCE12 FIRST IN WORLD13 FOOD QUIZ14 GENERAL AWARENESS15 GENERAL KNOWLEDGE16 GENERAL QUESTIONS17 GENERAL QUIZ18 GEOGRAPHY19 HISTORICAL PLACES20 IMPORTANT DAYS21 INVENTION QUIZ22 LAWS, THEORIES QUIZ23 NATIONAL SYMBOL24 PERSONALITIES QUIZ25 PHYSICAL EDUCATION QUIZ26 PHYSICS QUIZ27 PLANTS QUIZ28 RELIGION QUIZ29 SCIENCE30 SPORTS31 SPORTS AND GAMES - CUPS AND TROPHIES32 TECHNICAL33 TRADE AND INDUSTRY QUIZ34 WHO IS WHO (WORLD) ?35 WORLD QUIZ36 CAPITALS OF INDIAN STATES37 FAMOUS NICK NAME (INDIA)38 HINDUISIUM QUIZ39 INDIAN ECONOMY40 INDIAN HISTORY QUIZ41 INDIAN POLITICAL42 INDIAN STATES QUIZ43 INDIAN TOWN ON RIVERS44 MAHABHARATHA QUIZ45 NICK NAME OF INDIAN PLACESWe have other two apps which helps you to crack the competitiveexams1. Logical Reasoning Test – https://play.google.com/store/apps/details?id=nithra.math.logicalreasoning2. Aptitude Test - https://play.google.com/store/apps/details?id=nithra.math.aptitude
Memrise: Learn a new language
Memrise
★ Best App Winner ★ 2017 Google PlayAwardsUnlock your language learning superpowers with Memrise!Next-generation mobile learning technology and content that ishelping over 15 million people all around the world: every day, 2million words and phrases are learned with a rich variety of games,chatbots and over 30,000 native speaker videos.Learn French 🇫🇷 Spanish 🇪🇸🇲🇽 Korean 🇰🇷 Chinese 🇨🇳 Italian 🇮🇹 German🇩🇪 Portuguese 🇵🇹🇧🇷 Russian 🇷🇺 Danish 🇩🇰 Swedish 🇸🇪 Polish 🇵🇱Norwegian 🇳🇴 Turkish 🇹🇷 and ArabicAll of Memrise Official courses are created by a dedicated team oflinguists and language experts. They work in the same room with ourworld-class team of developers to push the boundaries of learningtechnology!What’s inside:★ NEW! Chatbots to help you hone your conversationalflow.★ Native speaker videos - no actors here: real people helping youlearn languages in context.★ A variety of games to learn and practice: Speed Review, ListeningSkills, Difficult Words, Classic Review------★ Editor’s Choice★ Top Developer★ Best of 2016 - Self Improvement★ Best Apps------Continue your learning journey with Memrise in:* Facebook: https://www.facebook.com/memrise/* Twitter: https://twitter.com/memrise* Instagram: https://www.instagram.com/memrise/
Todait - Smart study planner
Todait Inc.
Todait is an authentic study planner to helpyou utilize 100% of your time and ace your exams. Todait isespecially useful for students who need help with productivity andeffective time management. Use it to prepare for the ACTs, APExams, ASVAB, PSAT/NMSQT, SAT, ISEE, SHSAT, SSAT, GED, TOEFL, DAT,GMAT, GRE, LSAT, MCAT, OAT, PCAT, Bar exam, COMLEX-USA, NAPLEX,NBDE, PANCE/PANRE, USMLE, NCLEX, Metism, BMAT, UKCAT, and Alevels.We strongly recommend this app for anyone who:- has a massive amount of material to cover and has no idea whereto start studying- is preparing for a big exam, such as the SATs, LSATs, APs, IBs,etc.- wants to make a habit of routine studying- wants to be productive and efficiently manage their timeTodait automatically plans and divides your study materials over aspecific period of time while providing detailed feedback. All youhave to do is enter how much you’d like to study for each subjectas well how many hours you’d like to spend per week.Todait’s Unique Functions:- Emphasizes studying rather than planning- Automatic Distribution tells you how much you should study eachday to achieve your goals within a chosen period of time- Automatic Plan Adjustment redistributes your study material basedon whether you’re ahead of or behind schedule- The stopwatch allows you to measure and manage how long you studyfor each subject- The widget allows you to start studying right from yourhome-screen without running the app itself- Gives feedback on your study habits that you can’t get on yourown- The Study Trend Graph shows your weekly progress and averagestudy times- The time-table shows your study times for each day- The calendar keeps track of your monthly performance- An alarm reminds you to start studying at whatever time youset- The Study Diary allows you to reflect upon your daily performancefor each task- Lock-out Mode prevents you from getting distracting notificationsor using other apps while the stopwatch is running- Can view all your tasks in a simple check-list layout- Allows you to check and manage your study times on otherdevices- Gives more feedback from Todait based on your progress anddata- The timeline motivates you to study by comparing your study timeswith your friends’ (not updated yet)Todait Inc.Please direct your questions and feedback to [email protected]!
Angielski-Ucz się i rozmawiaj
Fasoft LTD
Program do skutecznego porozumiewania się w języku angielskim.Przeznaczony jest zarówno dla osób początkujących, jak i tych,którzy pragną wzbogacić zasób słownictwa. Szczególną uwagę zwróconow nim na najważniejszą sprawność językową - umiejętność prowadzeniaswobodnych rozmów w języku angielskim. Zastosowana w programieinnowacyjna metoda komunikacji pozwala szybko pozbyć się bariery wmówieniu i sprawnie wyrażać w codziennych sytuacjach.Program przeznaczony jest przede wszystkim dla osóbzainteresowanych czynnym opanowaniem języka angielskiego. Wszystkiesłowa, zwroty i dialogi nagrane zostały przez profesjonalnychlektorów angielskich. Logiczny podział na 127 tematów i kategoriiwraz z szybkim systemem wyszukiwania pozwala błyskawicznie odnaleźćkażde potrzebne słowo lub zwrot.Program doskonale sprawdza się również w roli elektronicznego,mówiącego tłumacza podczas wyjazdów za granicę. Dzięki niemu złatwością porozumiesz się we wszystkich typowych sytuacjach - wsklepie, w banku, w hotelu, na lotnisku... Bez problemu kupiszbilet w kasie, złożysz zamówienie w restauracji, zapytasz o drogęlub też umówisz się na spotkanie.Program stanowi doskonałą propozycję dla osób przygotowującychsię do egzaminów ustnych z języka angielskiego oraz wyjeżdżającychza granicę w celach turystycznych, do pracy lub na studia.W programie między innymi:- nagrania z udziałem rodowitych Brytyjczyków- 127 grup tematycznych i kategorii- praktyczne rozmówki, konwersacje i dialogi- słownik angielsko-polski, polsko-angielski- nauka prawidłowej wymowy- tworzenie własnych dialogów i scenek sytuacyjnych- innowacyjny system zapamiętywania wyrażeń- szybkie wyszukiwanie słów i zwrotów- uproszczony zapis wymowy- przykłady użycia słów w zdaniach- kurs konwersacyjny języka angielskiego- zintegrowany odtwarzacz słów i zwrotówDIALOGI:Na granicy, Odprawa pasażerów, Podróż pociągiem, U lekarza, Wrecepcji hotelowej, W restauracji, Zwiedzanie, W mieście, Pierwszerozmowy, W sklepie, Dojazd do centrum, Poza miastem, Wymiana walut,Na poczcie, Szukanie pracy, Pytanie o czas, Wypadek samochodowy,Informacja turystyczna, Wynajem samochodu.GRUPY TEMATCZNE:Zakwaterowanie, Pytanie o drogę, Gastronomia, Zdrowie, Zakupy, Czaswolny, Pierwsze spotkania, Podróż, Liczby/Czas, Miejsca publiczne,Praca/Nauka, Środowisko. Kategoria ogólnaBezpłatna wersja programu zawiera 800 słów i zwrotów, natomiastw pełnej wersji dostępnych jest ponad 4000 słów, zwrotów izdań.A programto communicate effectively in English. It is designed for beginnersand those who want to enrich vocabulary. Particular attention waspaid to him on the most important language skills - the ability toconduct casual conversations in English. Our innovative method ofcommunication allows you to quickly get rid of the barriers inspeaking and able to express in everyday situations.The program is designed primarily for those interested in anactive mastery of the English language. All words, phrases anddialogues have been recorded by native speakers of English. Thelogical division of the 127 subjects and categories with a quicksearch system allows you to instantly find any word or phrase youneed.The Programme was also works as an electronic talking translatorduring trips abroad. It allows easy communication among all typicalsituations - in a store, a bank, a hotel, airport ... No problemyou buy your ticket at the counter, you order at a restaurant, askfor directions, or you go out to a meeting.The program is an excellent choice for those preparing for theoral tests of English and traveling abroad as a tourist, to work orto study.The program includes:- Recordings with native Britons- 127 focus groups and categories- Practical phrases and conversations and dialogues- Bab.la English-Polish, Polish-English- Learn the correct pronunciation- Create your own situational dialogues and scenes- An innovative system for memorizing phrases- Quick search words and phrases- Simplified record speech- Examples of the use of words in sentences- Funcionality- Integrated DVD words and phrasesAsking for:At the border, check passengers by train, At the doctor's, thehotel reception, the restaurant, walking in the city, first talks,in the shop, Journey to the center, out of town, Currency Exchange,at post offices, Finding a Job question of time A car accident,Tourist information, Rent a Car.GROUP TEMATCZNE:Accommodation, asking for directions, Restaurants, Health,Shopping, Leisure, First Encounters, Travel, Numbers / Time, PublicSpaces, Work / Science, Environment. General CategoryFree version contains 800 words and phrases, while the fullversion includes more than 4000 words, phrases and sentences.
FinApp for CA CPT IPCC Final
FinApp provides Simple and Fast updates to theStudents of CA CPT, IPCC and Final. Notes Available. CA CPTstudents can also take Mock Test to test their knowledge as Exampreparation. The Self Assessment Test will have over 1,000Questions covering all previous exams. There are separate tests forCA CPT Accounts, CA CPT Mercantile Law and CA CPT Economics. ICAIRegular updates and latest amendments.Visit our official website at: www.finapp.co.inCA IPCC and CA Final students can also use the app to resolve theirqueries.Exam tips will be provided for CA IPCC and CA Final students.CA IPCC Related Content. CA Final Notes. CA Final books. CA CPTExam Preparation and Mock Test for Free.
Madhya pradesh Gk in hindi
Covers each and every topic of Madhya Pradesh like its History,Geography, Economy etc.Application provides knowledge for students preparing for MPPSC,UPSC, And National level Exams.The Concept is described in simple language.This application is absolutely Free!This app is offline so you do not need to have internetconnection.You will not find any better Application than this anywhere.
Cisco Packet Tracer Mobile
Cisco Packet Tracer Mobile is an innovativenetwork simulation and visualization tool. Use Packet Tracer onyour mobile device to: prepare for a certification exam, practicewhat you learn in networking courses, sharpen your networkingskills for a job interview, and build Internet of Thingssimulations. This version is currently compatible with Cisco PacketTracer 7.For full access to the app, go to Cisco Networking Academy (https://www.netacad.com/campaign/ptmb-1 ) and sign up for PacketTracer Mobile 101 (English), a 1.5-hour self-paced tutorial. YourNetAcad login can be used to sign in to Packet Tracer Mobile.Packet Tracer Mobile requires Android 4.2 or later on ARMv7 CPUtablets and is optimized for screens with a minimum size of 7inches. Some devices with x86 CPUs contain binary translation whichwill allow this application to run at a reduced speed.Cisco Networking Academy is an IT skills and career buildingprogram for learning institutions and individuals worldwide.Millions of people have joined the Networking Academy and become aforce for change in the global economy since 1997.
Daily Current Affairs & GK
Daily GK Current Affairs: Weekly GK, MonthlyGk Digest in English and Hindi (off line too) to know how toprepare well and improve GK for various exams2017 GK One-liners, Banking GK, Speed tests SSC CGL 1, SBI, IBPSupdate in English-HindiPrevious papers PDF, Exam pattern, Mock, Speed testsSyllabus, Short tricks, Study Notes, Video LecturesNew Jobs, vacancies notificationMock Speed Sample Test SeriesEnglish essay, letter writing practice in feedback and correctionto score better in descriptive section of SBI, insurance,Discussion ForumVideo Notes, topic wise short tricks class tutorial lectures2017 Hindi, English Daily GK, Banking Awareness questions, English,Static GK - history, geography, Computer as sample paper, based onprevious papers, Revise offline in the app. Exam Covered:1. IBPS - PO, Clerk, RRB2. SBI PO - Clerk3. SSC CGL 1, 2 , CHSL4. CTET, Insurance, LIC, NICL5. CSAT, CLAT, BBA6. RailwaysSubjects Section: Daily Current AffairsAll material - short notes, daily questions, video lectures,puzzles, D.IMaths, reasoning questions with shortcut explanation, tricks.Questions are good for SSC CGL Tier 1 and UPSC. As GK generalstudies is also an integral part of CLAT, AAO, which means we coverall the main events of the day which make into the daily news aresimply ideal for those exams as well and its result is a tells youabout your preparation. Now regularly providing English questions,covering topics like synonyms and antonyms, para jumbles, spottingerrors, sentence improvements, new pattern questions and shortlearning tricks for vocabulary.Sports, economy, state news, national, international politics andtake old papers, 10 years and previous exam pattern intoconsideration. Besides a majority of questions some are speciallyof business GK and economics. As we understand that Banking termsknowledge is an important aspect of Bank PO and specialistofficers' exam. Also helpful for state officers bank exams likecooperative bank, SIDBI and SEBI. App is also for NDA, CDS, LAW,Delhi Police SI, Data Entry operators or LDC.As the name of the App says, daily current affairs, questions aredaily with latest pattern. You will find some of the best andimportant questions for your exam preparation. Which means thateach day you will get latest daily current affairs. The language ofquestions is for Hindi medium and now a lot of questions and studynotes are available in Hindi.1. 50 questions daily in the form of mock quiz based on latest 2017exam syllabus.2. Model paper questions answer for online exams mock test.3. Check your performance, rank in All India Free Mock Tests.4. Questions and answer in the multiple choice format, as itappears in previous year competitive exams like RRB5 Take free section test to improve your speed in reasoning, mathsEnglish, static Gk and computer knowledge.Daily GK app gives CA question each day, English, maths, reasoning,computer knowledge, banking. 3000 GK questions and these questionswill help you in any online exam of bank specialist, DMRC CRA or SIand ASI CPO and even CISF. Now questions are for railways exam. Itis a perfect e-learning competitive education app for your onlinestudy.Attempt full-length IBPS CWE GA sample paper, mock sample paperquestions as per new pattern of Static GK, history, geography,science constitution, science.* Speed test and Free All India Test for all exams AIR for English,Reasoning, maths banking awareness, computer awareness.https://www.facebook.com/instockcom/
每日背單字 - 常用英文單字TOEIC/TOEFL
每天可以獲得5個新的單字,並有發音以及測驗。好玩又實用的英文單字學習APP,背單字不再只是死背,讓你一用就上手。收錄了超過4000個常用的詞彙。透過本程式,你可以無壓力的學習。無論你在何時何地,你將會發現學習英語原來是如此簡單的。特點• 收錄常用的英語短語和詞彙• 提供完整的發音• 測驗功能讓你加速學習• 支援離線使用You can get five newwords a day, and pronunciation, and quizzes. Fun and practicallearning English words APP, not just memorize words back, let youuse to get started.A collection of over 4000 commonly used words.Through this program, you can learn without pressure.Whether you when and where you will find learning English originalis so simple.Feature• collection of common English phrases and vocabulary• Provide complete pronunciation• Test feature allows you to accelerate learning• Support for offline use
Bangla eBook+
"Read various Bangla novels and stories fromfamous writers from both sides of Bengal i.e. from both Bangladeshand West Bengal in PDF format with style! Keep in touch with Banglanovels and stories from your favorite writers on your deviceswherever you go!!Thanks to our application which will allow you to read your mostfavorite Bangla novel and story eBooks easily, conveniently andeffortlessly on your devices.Some of the features include:- Stylish way of reading book
- Easily zoom in while reading the book for a closer view- Split view of all the pages in a document- Quick page browsing- Select single page or continuous scroll modes- Scrolling navigation- Quickly navigate through large files using thumbnails- Page flipping navigation- Email books documents as attachmentsGet all these exciting features and hundreds of free eBooksabsolutely for free!!!Copyright & Disclaimer Related Information:—————————————————————All of the contents provided in this app are free PDF documentsgathered from the internet. No PDF documents are created orproduced by us. Our job here is to provide simple hyperlinks andeasy guidance for users to find free Bangla eBooks. We do notcreate any documents here or anywhere! We do not take anyliabilities for any kind of copyright violations by the users.If you think that any free document provided and shared in thisapp is infringing some copyright issues, then contact therespective publisher and owner. We are just sharing links. We shallnot be held responsible for any consequences. If you have any legalissues please contact appropriate media file owners/hosts.
Learn French Conversation :AR
Rwabee
Learn French ConversationWith everything you need in everyday lifeMost of the phrases you need to speak the native languageperfectlyThe correct pronunciation of each phrase in the FrenchlanguageConversation in the following cases:meet people and welcome themessential phrasesTelling the TimeAge and birthdayssmokingTalking to agents TrafficdatesuniversityLove and marriagePetsreligionSporttimePhrases in public placesAsk someone what it is or wasAsk for details of a phone callAsk how someone isAsk someone what they will dothe carSymptoms of diseaseGood foodthe weatherFamily and relationshipsthe workFlirt and give complimentsThe schoolthe trystmusicThe hobbies and interestsThe time and dateLifestylesemergenciesAsk a trystDoctorhomeat the gas stationSignsMechanical problemsMake understanding and friendshipsaying goodbyeopportunitiesfeelingsLanguage and communicationThe thanks and sorrySeek and express the opinionAbout the workFrequently Asked Questionscallwhat's new ?and in 1 September we added a new subject to this app : travelconversation app included and inside it the following :Most of the phrases you will need to travelHere are some phrases that you will need when you travel, whetherby land, air or sea, some of the regulations that you will see atthe airport, if you want to rent a carOr reserve a hotel or if you go to the bank or you need to use theautomatic exchange machine, these are some English expressions thatwill have to be used.About a thousand sentence in each of the following positions:Rent a carHotel accommodationTalk to peopleShoppingHotel booking inTravel by bus and trainTravel by boatAir travelTravelQuestion for directionsFood and drinkHotels and accommodationMuseums and galleriesDepartureFast foodPassports and customsBuy ticketsPhrases you may see in the marketPhrases you might see at the airportPhrases may deemPhrases you may see at the train stationOn boardIn the hotelIn the bankIn the tourist information officeIn the Office of TravelA practical example in the hotel
Pepi Bath Lite
Pepi Play
Pepi Bath is a role-play game where childrenlearn about hygiene in a fun way. The app has two parts asdifferent situations in which this cute character Pepi – a boy or agirl to choose – appears: at the sink and washing clothes. Morescenes available at full version.Pepi Bath can be played both as a set process of cleaning orwithout any pre-set sequence, where the player is free to choosewhat they do. In Pepi Bath there are no stress or win-losesituations. With Pepi Play children develop their sense of humorinstead.
C++ Pattern Programs Free
C++ Pattern Programs Free : An app for theprogramming beginners.App contain C++ codes for generating different patterns (e.g. ASCIIarts, pyramid, waves etc.), many other C++ programs and usefulstudy stuff related to C++ programming.This app is very helpful for understanding how loops can be used togenerate different ASCII art patterns & also for other basicconcepts of C++ with the help of programs.App Features :> Pattern printing programs including :• Symbol patterns• Number patterns• Character patterns• Wave-style patterns> Other useful C++ programs including :• General utility programs• Conversion (binary to decimal etc.) programs• Matrix programs• Sorting & Searching programs• Data Structure & Algorithms programs• Basic programs• Pointer programs• Trick programs> Study stuff• Short introduction to C++ language.• Comparison of C++ with other languages.• C++ operator precedence table.• One liner definitions : general programming terms.> Pattern category filter> Program search
Learning Salat
This Learning Salat App is about a FilmAnimation to learn the obligatory Salat. It is easy to understand,appropriate for your children and it makes your children be easierto memorize what they have to say during their worship.It is hope that this learning salat app will be useful foryou.* This free application contains ads
Learn French - 50 languages
50languages
Learn French! - "50 languages French"(www.50languages.com) contains 100 lessons that provide you with abasic vocabulary of the French language. This free app has 30lessons. With no prior knowledge, you will learn French andfluently speak short French sentences in real-world situations inno time.The 50 languages method successfully combines audio and text foreffective language learning.50 languages corresponds to the Common European Framework levels A1and A2 and is therefore suitable for all types of schools andstudents. The audio files can also be effectively used as asupplement in language schools and language courses. Adults whohave learned a language in school can refresh their knowledge using50languages.50 languages is available in over 50 languages and in approximately1600 language combinations, e.g. English to French, Spanish toFrench, Chinese to French etc.The 100 lessons help you to quickly learn and use French as aforeign language in various situations (e.g. in a hotel orrestaurant, on a vacation, small talk, getting to know people,shopping, at the doctor, at the bank etc.). You can download theaudio files from www.50languages.com to your mp3-player and listento them anywhere - at a bus stop or a train station, in the car,and during a lunch break! To get the most out of 50 languages,learn one lesson a day and regularly repeat what you have alreadylearned in previous lessons.Study a language ... learn French with 50 languages
Learn Persian (Farsi)
50languages
Learn Persian (Farsi)! "Persian 50 languages"(www.50languages.com) contains 100 lessons that provide you with abasic vocabulary. This free app has 30 lessons. With no priorknowledge, you will learn to fluently speak short sentences inreal-world situations in no time.The 50languages method successfully combines audio and text foreffective language learning.50languages corresponds to the Common European Framework levels A1and A2 and is therefore suitable for all types of schools andstudents. The audio files can also be effectively used as asupplement in language schools and language courses. Adults whohave learned a language in school can refresh their knowledge using50languages.50languages is available in over 40 languages and in approximately1600 language combinations, e.g. German to English, English toSpanish, Spanish to Chinese etc.The 100 lessons help you to quickly learn and use a foreignlanguage in various situations (e.g. in a hotel or restaurant, on avacation, small talk, getting to know people, shopping, at thedoctor, at the bank etc.). You can download the audio files fromwww.50languages.com to your mp3-player and listen to them anywhere- at a bus stop or a train station, in the car, and during a lunchbreak! To get the most out of 50languages, learn one lesson a dayand regularly repeat what you have already learned in previouslessons.
깨비키즈 깨비 공룡탐험
깨비키즈
깨비키즈 온라인(www.kebikids.com)을 통해 더욱 많은 콘텐츠를 감상하실수 있습니다.본 어플리케이션은 깨비키즈 유료 고객 부가 서비스 제품 입니다.짜자잔~기대하시던 깨비키즈 5번째 어플리케이션이 출시 하였어요!고객님들께서 기다리시던 이번 어플은♠♤깨비 공룡탐험♤♠★☆★☆ 좋은 아빠, 엄마가 될 수 있는 절호의 기회! ☆★☆★★☆★☆ 깨비키즈 고객님들이 기다리던 그 어플! ☆★☆★아이들이 무척 좋아해요. 특히 남자아이들에겐 인기 乃Q) Why? 깨비 공룡탐험을 사용해야 하죠?A) 두둥! 타 어플과 비교할 수 없는 방대한 스케일! 많은 양의 콘텐츠로 즐길 거리가 무척 많아요.두둥! 믿을 수 있는 교육용 콘텐츠 : 고객님들께서 원하시는 콘텐츠를 엄선해서 제공(유아 교육사이트인 깨비키즈에서서비스되는 콘텐츠 포함)※ 깨비 공룡탐험 콘텐츠1. 공룡 학습관 : 100여종의 공룡에 대해 학습(이미지, 사운드, 설명)2. 공룡 갤러리 : 공룡에 관련된 다양한 이미지(화석, 3D이미지 등)3. 공룡 호기심 : 아이들이 공룡에 대한 궁금증을 해소해주는 콘텐츠(동영상 제공)4. 공룡 종이접기 : 오프라인에서 활용할 수 있도록 종이를 이용한 공룡 접기 방법(동영상 제공)5. 공룡송 : 공룡 학습을 노래를 통해 흥미 유발 및 지식을 습득하는 콘텐츠(동영상 제공)6. 공룡 OX퀴즈, 공룡 이름 맞추기 : 학습한 내용을 게임을 통해 복습할 수 있는 기회 제공(게임)7. 공룡스토리 : 민미와 친구들이 환상의 섬에서 펼치는 공룡들의 이야기! (동영상 제공)깨비 공룡탐험 사용 Tip하나, 아이들이 혼자서도 재미있게 학습할 수 있는 어플리케이션이에요. 믿고 맡겨주세요.둘, 공룡 종이접기 콘텐츠는 아빠, 엄마와 함께 보고 집에서 같이 만들어 보세요.※ 아이에게 관심을 갖고 같이 놀아주는 것은 아이의 정서발달에 무척 도움이 됩니다.※ 아이와 소통하는데 있어 아빠, 엄마의 피드백은 아이에게 긍정적 효과(동기 부여, 보상 등)를 제공해요.▷ 본 어플리케이션은 깨비키즈 홈페이지(http://www.kebikids.com) 유료회원님들께 제공하는 교육용어플리케이션입니다.- 무료 콘텐츠는 깨비키즈 회원이 아니더라도 자유롭게 이용하실 수 있습니다.- 깨비키즈 유료회원님들께서는 해당 과목 콘텐츠를 이용하실 수 있습니다.▷ (주)패밀리스쿨▷ E-mail : [email protected]▷ Kebikids Homepage : http://www.kebikids.com/▷ 고객센터 : 1588 - 7930- 평일 : 오전 9시 ~ 오후 9시- 토요일 : 오전 9시 ~ 오후 3시- 공휴일 휴무Q. 다운로드가 되지 않아요.A1) 3G 환경보다 Wifi에서 다운로드 받는 것을 권장합니다.A2) 용량을 확인해주세요.Q. 설치가 되지 않아요A) [환경설정>휴대폰 메모리>프로그램 설치 메모리]를 확인하셔서 용량이 부족한지 확인해주세요.----개발자 연락처 :1588-7930Through kkaebi KidsOnline (www.kebikids.com) are hasilsu watch more content.This application is a Kids kkaebi paying customers value-addedservices products.Jajan squeeze ~Kids expect hasideon hayeoteoyo released kkaebi fifthapplication!The application is waiting for incidents GuestsKkaebi dinosaur expedition ♤ ♠ ♠ ♤★ ☆ ★ ☆ good father, a golden opportunity to be a mother! ☆ ★ ☆★☆ ★ ☆ Your kids are kkaebi ★ waiting for their applications! ☆ ★☆ ★I love children very much. Especially popular boys egen 乃Q) Why? You use the kkaebi dinosaur expedition?A) dudung! Other large-scale applications and incomparable! Lotsof entertainment with very large amounts of content.      Dudung! Guests who want to offer carefullyselected content (including content services in the kkaebi KidsEarly Childhood Education site): educational content that can betrusted※ kkaebi dinosaur expedition Content  1. Dinosaur Learning Center: Learning about 100species of dinosaurs (images, sounds, descriptions)  2. Dinosaur Gallery: Images related to variousdinosaurs (fossil, 3D images, etc.)  3. dinosaur curiosity: the content (video available)that children address the questions about dinosaurs  4. dinosaur origami: Origami dinosaur method usingthe paper to take advantage of offline (with video)  5. The Dinosaur Song: content (video available) toacquire the knowledge and interest caused the dinosaur learningthrough songs    6. OX quiz dinosaurs, dinosaur names match: provideopportunities for learning more information can be reviewed throughthe game (Game)  7. dinosaur story: Min friends the story of thedinosaurs beauty unfolds in a fantasy island! (Video available)Using a dinosaur expedition kkaebi TipOne, it's an application where children can have fun learningalone. Leave it to believe.Two dinosaur origami Content Feel like at home watching with mydad, mom.        ※ It occurred to me that cares for childrenwill be very helpful to the child's emotional development.    ※ communicate to the child's father, themother is the feedback I provide a positive effect (motivation,compensation, etc.) to the child.▷ This application kkaebi Kids website (http://www.kebikids.com)Dear educational application that provides your pay.  - Free content is available freely, if not two kidskkaebi members.  - Pay your kids kkaebi deulkkeseo is available forthe course content.▷ (shares) Family School▷ E-mail: [email protected]▷ Kebikids Homepage: http://www.kebikids.com/▷ Customer Center: 1588-7930   - Weekdays: 9:00 a.m. to 9:00 p.m.   - Saturday: 9:00 a.m. to 3:00 p.m.   - Public HolidaysQ. I do not download.A1) recommended that downloading than 3G Wifi in theenvironment.A2) Please check the capacity.Q. I do not have installedA) Check the Preferences> phone memory> Installing MemoryProgram] hasyeoseo please confirm whether a lack of capacity.
German English Dictionary & Translator
Easily learn German & English with GermanEnglish Dictionary & Translator app! Free download & noInternet connection required!The German English Dictionary & Translator app enables you tosearch German & English words with definitions, examples,pronunciation, and more.FEATURES- Detailed word definitions & example sentences- Related search suggestions- Advanced sentences analyzer- Favorite words & search history- Flashcards for self-learning support- Customizable font sizes for better readability- German, English & wildcard character search support- German, British English & American English pronunciation withphoneticsWelcome to download German English Dictionary & Translatorapp!
Tiếng Anh phỏng vấn song ngữ
Innovative K
Nói tiếng Anh lưu loát không khó, những gì bạncần là :Từ vựng tiếng Anh để nghe hiểu nội dung một cách chính xác.Luyện nghe tiếng Anh với câu hoàn chỉnh (vì mọi người nói câu hoànchỉnh, không nói từng từ một)Luyện nói tiếng Anh với câu hoàn chỉnh để nói một cách lưu loát(không dịch tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc ngược lại)Ngữ pháp tiếng Anh chỉ nên chú trọng khi bạn học đọc, viết (bạn sẽkhông có thời gian để suy nghĩ về ngữ pháp trong khi bạn đangnói)Cách học tiếng Anh hiệu quả là tuân thủ quy trình tự nhiên : nghe=> hiểu => đối đápỨng dụng này vận dụng tất cả các bí quyết trên đây để giúp bạn nóitiếng Anh trôi chảy.-----Cho dù bạn là sinh viên còn đi học, mới ra trường hay đã đi làmđược một thời gian, cơ hội việc làm tuyệt vời không bao giờ hẹntrước và sẽ không dành cho những ai chưa sẵn sàng nắm bắt nó.Bạn muốn có việc làm tốt tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoàihay các tập đoàn đa quốc gia ?Bạn tìm được một mẫu tin tuyển dụng vị trí mà bạn hằng mơ ước haytình cờ nhận được lời mời phỏng vấn cho một công việc vô cùng thúvị ? Bạn có đủ khả năng chuyên môn cũng như kỹ năng nghề nghiệp đểcó thể đạt tới những công việc với mức thu nhập xứng đáng ?Kỹ năng tiếng Anh của bạn chưa đủ để tham dự các cuộc phỏng vấn xinviệc sử dụng tiếng Anh ?Hãy đừng để trở ngại trong việc phỏng vấn tiếng Anh ngăn cản bướctiến của bạn đến thành công.Ứng dụng Tiếng Anh phỏng vấn xin việc (English for job interview)này sẽ hỗ trợ bạn nâng cao năng lực nói tiếng Anh, đặc biệt làtrong các cuộc phỏng vấn xin việc làm. Không chỉ được trình bàydưới dạng song ngữ, chúng tôi đã tập hợp các câu hỏi thường gặpnhất trong các cuộc phỏng vấn và sắp xếp chúng thành 6 bài họctương ứng :+ THÔNG TIN CƠ BẢN+ NỀN TẢNG HỌC VẤN+ NĂNG LỰC, KỸ NĂNG+ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC+ LƯƠNG BỔNG, LÀM THÊM+ CÂU HỎI KHÁCMỗi bài học tập hợp các mẫu câu hỏi đáp bằng tiếng Anh thiết yếuthường được sử dụng trong các cuộc phỏng vấn. Điều này không chỉ hỗtrợ các bạn nâng cao kỹ năng tiếng Anh (English skills), mà còn hỗtrợ việc chuẩn bị trước các câu trả lời một cách thông minh nhấtnhằm đạt được hiệu quả tối đa cho một cuộc phỏng vấn thànhcông.Bạn có thể luyện nghe thông qua chức năng "Đọc tiếng Anh" vànghe/hiểu theo phương pháp Effortless thông qua chức năng bật tắtphần dịch tiếng Việt tương ứng.Song ngữ Anh Việt là phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất đượcsử dụng nhằm hỗ trợ các bạn nghe/hiểu một cách tự nhiên theo phươngpháp Effortless English màKHÔNG cần dùng từ điển,KHÔNG cần học từ vựng,KHÔNG cần học ngữ pháp.Cách thức đo lường mức độ tiến bộ cũng được đề cập trong mục "Cáchhọc" trong menu chính của ứng dụng.Chức năng LUYỆN TẬP (practice English listening) sẽ hỗ trợ các bạnluyện nghe, hiểu, nói các CÂU HOÀN CHỈNH, vốn là nền tảng cơ bản đểcó thể giao tiếp tiếng Anh một cách lưu loát.Chức năng KIỂM TRA (test English listening) sẽ hỗ trợ các bạn kiểmtra lại các câu hoàn chỉnh đã được trình bày trong các bài học cũngnhư trong phần luyện tập.Chức năng LUYỆN NÓI TIẾNG ANH 360 (practice speaking English) sẽ hỗtrợ bạn luyện phát âm bất kỳ từ vựng nào hoặc nói bất kỳ câu tiếngAnh nào bạn muốn. Chỉ cần gõ (type) hoặc dán (paste) từ vựng haycâu tiếng Anh của riêng bạn vào và để ứng dụng giúp bạn luyện phátâm hoặc nói chúng một cách chính xác nhất.Với ứng dụng này, chỉ cần mỗi ngày từ 10 đến 15 phút học, bạn sẽthấy năng lực tiếng Anh của mình được cải thiện một cách rõ rệthằng tuần thông qua cách thức đo lường mức độ tiến bộ của chúngtôi.Các bí quyết phỏng vấn xin việc quan trọng nhất sẽ được cung cấptrong phần BÍ QUYẾT.Bạn còn chờ gì nữa ? Cài đặt và trải nghiệm nó ngay thôi.Speaking English fluentlyis not difficult, what you need is:English vocabulary for listening content correctly.Learning English with complete sentences (as people say completesentences without saying word for word)Speaking English with a complete sentence to speak fluently (nottranslated English into Vietnamese or vice versa)English Grammar should focus only when you learn to read, write(you will not have time to think about grammar while you aresaying)Effective way to learn English is compliant natural process: listen=> out => reparteeThis application to apply all the above tips to help you speakfluent English.-----Whether you are a student in school, Entry or already working forsome time, great job opportunities never before and will notrendezvous for those who are not ready to grasp it.You want to have a good job at the company invested overseas ormultinational corporations?You find a sample recruitment position where you dream oraccidentally received an invitation for a job interview veryinteresting? You have enough of the expertise and professionalskills to be able to reach jobs with income levels deserve?English language skills are not sufficient to attend a jobinterview in English?Let no obstacle in the English interview prevent your step tosuccess.Applied English job interview (English for job interview) willassist you improve spoken English, especially in the job interview.Not only is presented in a bilingual format, we have gathered themost frequently asked questions in the interviews and arrange theminto the corresponding lesson 6:     + BASIC INFORMATION     + EDUCATION FOUNDATION     + ABILITIES, SKILLS     + WORK EXPERIENCE     + SALARY, DO MORE     + OTHER QUESTIONSEach lesson set of sample questions and answers in Englishessential often used in interviews. This will not only assist youto improve your English language skills (English skills), but alsosupport the preparation before the answer smartest way to achievemaximum efficiency for a successful interview .You can practice listening through the "Reading English" and hear /understand manner through effortless switching functionscorresponding Vietnamese translation.Bilingual English Vietnamese English learning method is used mosteffectively to support you hear / understand a natural manner whichEffortless EnglishNO need to use a dictionary,NO need to learn vocabulary,NO need to learn grammar.How measure the degree of progress is also mentioned in the section"How to study" in the main menu of the application.Functional Exercise (practice English listening) will assist youlistening, comprehension, speaking complete sentences, which isfundamental to be able to communicate in English fluently.Function CHECK (English listening test) will assist you to checkthe complete sentence has been presented in the lessons and in theexercise.Speaking ENGLISH Function 360 (practice speaking English) willsupport you practice pronouncing any words or speak any English atall you want. Just type (type) or paste (paste) English vocabularyor your own question in the application and to help you practicepronouncing or tell them exactly.With this app, just every day from 10 to 15 minutes to learn, youwill see your English ability improved dramatically every weekthrough a way of measuring the extent of our progress.The secret job interview most important will be provided in theTIP.What are you waiting for ? Install and experience it soon.
English Lessons - Gymglish
Gymglish
Gymglish provides daily personalised Englishlessons. Test Gymglish for free and get a level assessment and apersonalized pedagogical report!"Brilliant!" — ELLE"Participation and pleasure guaranteed." — 24 Heures"A professional and pleasant method to keep you motivated." — MarieClaire"A major step in language learning." — 20Minutes"Smart and practical." — Challenges"Our favorite! The episodes are designed like a soap opera, and thecharacters come to life as the lessons evolve." — Vocable..... ...... ......✓ More than 2,000,000 users around the world✓ Long-term results✓ A personalized approach✓ Modern, business English..... ...... ......Each morning, you receive a lesson in English with a variety ofwritten and audio exercises. Gymglish lessons take 10 minutes tocomplete, and include a story from the Delavigne Corporation,dialogues to listen to, questions to answer, 'mini-lessons',humour, business English, varied accents, and a personalisedrevision program. Once you have sent your answers, you will receivea correction with your score for the day's lesson, personalisedexplanations, the English vocabulary that interests you, scriptsfor the audio files, etc.You can try Gymglish for 7 days free of charge. This test islimited to the first seven days of the program, and is absolutelyfree and non-binding. Under no circumstances will you be registeredfor the full, paying version of our English lessons without yourexplicit consent. We guarantee the confidentiality of your personaldetails.The Gymglish program is designed, edited and developed in itsentirety by A9 SAS.
Wrap Up: Diaper Troubleshooter
Bummis
Wrap Up is a cloth diaper troubleshooting app for Android™.Access decades of cloth diaper customer service experience at thetips of your fingers. This app will help you figure out obscurediapering problems like:Leaky diapersSmelly diapersRashesand more!
BRAINYOO Flashcard App
The Android flashcard app BRAINYOO is perfectfor learning factual connections and vocabulary. It is an additionto the free learning software BRAINYOO for Mac and Windows and theBRAINYOO webversion.With BRAINYOO you can create flashcards with text, images andmultiple choice answers and learn them efficiently.Learning content and the individual learning progress can besynchronized with the BRAINYOO cloud. So the app, desktop softwareand webversion are always up to date. This enables the user tolearn location-independently.It is now possible to create flashcards in the Mobile App. To makemobile learning as easy as possible, the editor is a light-versionof the one in the desktop software and webversion. For formattingflashcards or inserting pictures, for example, you should use thedesktop software or webversion.With Mobile BRAINYOO, there are the learning methods long-term andrandom mode as well as a test mode available.1.Long-term mode (so-called spaced-retrieval method)BRAINYOO allows you to learn with the popular spaced-retrievalmethod. In this mode, the program presents the cards in increasingperiods of time. The longer you learn, the less time you spend witheach card until you have it memorized. This mode is especially goodto train your long-term memory.2.Random modeIn this mode the cards are distributed not based on time periodsbut on probabilities. You can assign a percentage chance to each ofthe six virtual compartments and the cards appear according to thisformula.3.Exam modeBRAINYOO also offers the option to review certain lessons withoutthe usual process of repeating the flashcards. This mode isparticularly well suited to learning before exams and tests. Thegood thing is you can change between the time-based and thelesson-based method anytime you like. Your progress in long-termmemory mode will be saved and after the exam you can continue withyour usual schedule.
Piano Melody Free
• Learn to play your favorite songs on thepiano by playing back the melody• Over 600 songs to learn from different eras and genres.• Highly configurable piano (multitouch, glissando, highlighting,note labels)• Resizable piano suitable for all devices and tablets.*****Features*****Set the size of the keys on the piano. The larger the keys, themore accurate to get the right notes, the smaller the keys you cansee all 3 octaves on screen.Full support for all phones and all tablets.Focus on parts of the song to play back.Authentic digitised grand piano sounds.Highlight notes on/off to play by ear.Slow down / speed up the song.Turn up / down volume of song play, which is ideal for play alongmode.Immersion's Ultimate Density Control Haptic Feedback.**** Become a Better Musician *****Develop your ability to play by ear.Given a melody, can you play it back or play along?Start with a few notes and build up until you've mastered thesong.Suitable for all ages (kids to adults) and for all abilities(beginner to advanced).***** Free *****100 free songs of the full catalog are immediately available onthis version. Play well to unlock all songs.*****Song List*****The song list is varied containing all genres such as Rock,Classical, The Latest Pop, Film Theme Tunes, TV Theme Tunes, 60s,70s, 80s, 90s, Naughties, Modern, Alternative, Indie, Latin andmore.*****Details*****Songs capture the main melody / chorus / intro / verse and containupto 400 notes.
Fahrlehrer mobil
Diese App ist nur in Verbindung mit einemAccount bei einer unserer Partnerfahrschulen nutzbar. Bitte fragein deiner Fahrschule nach, ob sie Partner von wirfahrlehrer sindund lasse dich gegebenenfalls dort freischalten.Die App von wirfahrlehrer ist die optimale Ergänzung zurVorbereitung auf die theoretische Fahrerlaubnisprüfung. Mit dabeisind alle Führerscheinklassen, die offiziellen und aktuellenPrüfungsfragen, Zusatzmaterial zu den einzelnen Fragen mitwertvollen Erklärungen.Behalte deinen Lernfortschritt im Auge und bereite dich optimal aufdeine Theorieprüfung vor - in der vom TÜV/DEKRA verwendetenPrüfungsumgebung.This app can only be usedin conjunction with an account with one of our partner drivingschools. Please ask for in your driving school, whether they arepartners of wirfahrlehrer and let you optionally enable there.The app of wirfahrlehrer is the perfect complement to preparefor the theoretical driving test. Included are all the categoriesof licenses, the official and actual exam questions, additionalmaterial on the various questions with valuable explanations.Keep your study progress in mind and prepare yourself optimally foryour theory test before - in the test environment used by TÜV /DEKRA.
CBT UN SMA IPS
Ujian Nasional menggunakan sistem ComputerBased Test (CBT) atau UN berbasis komputer secara bertahap telahdimulai tahun 2015. Pelaksanaan UN-CBT yang dirasa sukses akandilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya.Buku ini menyediakan bonus CD interaktif dan Aplikasi Android UN– CBT yang dapat digunakan sebagai bahan latihan yang dibahassecara detail untuk setiap pelajaran (Matematika, Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris, Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi) yangmeliputi:• Pendalaman Materi, berisi rangkuman dasar teori yang digunakandalam menjawab soal-soal UN semua mata pelajaran yang diujikanberdasarkan SKL. Dibuat ringkas agar mudah dipahami olehpembaca.• Contoh tiap pelajaran disusun berdasarkan SKL, dibahas per nomoragar memudahkan pembaca dalam memahami pola soal.• Latihan Soal per SKL, digunakan untuk berlatih sejauh manakemampuan pembaca dalam memahami materi tiap SKL. Disediakan kuncidan pembahasan lengkap yang diletakkan di bagian akhir tiappelajaran.• Prediksi, digunakan untuk menguji sejauh mana kemampuan pembacadalam mempersiapkan Ujian Nasional. Disediakan pembahasan lengkapyang diletakkan di bagian akhir dari buku ini.Aplikasi/software tersebut merupakan bonus dari buku ini. Kodeaktivasi aplikasi/software terdapat di dalam buku.Buku ini adalah pilihan yang tepat!!Jumlah soal yang fantastis, yang tidak pernah ada di buku lain yangkhusus membahas Ujian Nasional.National Exam system usesComputer Based Test (CBT) or a computer-based UN has graduallystarted in 2015. Implementation of the UN-CBT were deemedsuccessful will be continued for the following years.This book provides a bonus interactive CD and UN AndroidApplication - CBT can be used as training material are discussed indetail for each subject (Mathematics, Bahasa Indonesia, English,Geography, Economics, and Sociology) which includes:• Deepening material, containing a summary of the basic theory usedin answering the questions UN all subjects tested by SKL. Createdconcise to be easily understood by the reader.• Examples of each lesson is based SKL, discussed a number in orderto facilitate the reader in understanding the patterns ofmatter.• Exercises per SKL, used to practice the extent to which thereader's ability to understand the material each SKL. Suppliedcomplete discussion of the key and placed at the end of eachlesson.• Prediction, used to test the extent to which the reader's abilityto prepare for the National Exam. Supplied complete discussion ofwhich is placed at the end of this book.Application / software is a bonus of this book. The activation codeapplication / software contained in the book.This book is the right choice !!A fantastic amount of matter, which never existed in other booksdevoted to the National Exam.
German Verbs Pro
Appicenter LLC
Browse and search the conjugations of over1000 German verbsIdeal for German students of all levels and as a companion fortrips to Germany, Austria and Switzerland.Features:•Small size•Works off-line•Verb forms & translations searchable•Wildcard search•Grammar section•All tenses (including composite tenses)•Voice output (via Android's TTS, see below)•Multiple color themes•Move to SD card•Optimized for Tablets•Mark favoritesAlso available:•German Declension Trainer•Companion App: Verb Conjugation Trainer•English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish languageappsLearn and practice German with this handy study aidPrepare for trips to Germany (Berlin, Hamburg, Munich, Cologne,Frankfurt), Switzerland (Zurich), Austria (Vienna, Salzburg).
Logical Reasoning Test
Nithra
Logical reasoning Test plays a major rolein all the competitive exams, bank exams and other entrance test ofvarious institutions.Because logical reasoning reveals a person’sability to analyse and to make the decision based on the givenconditions.In our application, the available features make you tobe the best in problem solving skills.• It’s absolutely free app.• More than 30 topics.• 3000 and above Logical aptitude questions.• Answer with their explanations.• You can avail the daily test freely.• Summary of your performance at the end of every test.• Very easy UI.• You can bookmark your choice of questions.This application has huge collection of logical reasoning aptitudepuzzles under different categories such as1 ALPHABET REASONING2 ALPHABET SERIES3 ALPHABET TEST4 ANALOGY5 ANTONYMS6 ARITHMETIC SIGNS7 ARITHMETICAL REASONING8 ARTIFICIAL LANGUAGE9 BLOOD RELATION10 CALENDAR11 CODING AND DECODING12 DECISION MAKING13 ESSENTIAL PART14 FIND THE ODD15 LETTER AND SYMBOL SERIES16 LETTER SERIES17 LOGICAL REASONING18 LOGICAL SEQUENCE OF WORDS19 NUMBER SEQUENCE20 NUMBER SERIES21 ODD LETTER GROUP22 ODD MAN OUT23 ODD NUMERAL24 ODD NUMERAL PAIR/GROUP25 ODD PAIR OF WORDS26 ODD WORD27 RANKING QUIZ28 SENTENCE COMPLETION29 SEQUENCE OF WORDS30 SERIES COMPLETION31 SITUATION REACTION32 VERBAL ABILITY33 VERIFICATION OF TRUTH34 WORD FORMATIONAptitude and Logical Reasoning both are very important for crackthe competitive exams. So we should improve skills in both aptitudeand logical reasoning.We have other two apps which helps you to crack the competitiveexams1. Aptitude Test - https://play.google.com/store/apps/details?id=nithra.math.aptitude2. General Knowledge quiz – https://play.google.com/store/apps/details?id=nithra.quiz