برنامه های کاربردی - صفحه 1

Smart App Manager
SmartWho
Smart App Manager (SAM) is makes it easy tomanage apps installed on Android devices.App uses measurement reports, system information, and providesvalue added services for free.SAM app is for advanced users. App Advisor service started(Homescreen widget).● App management○ App search, sorting feature (name, install date, app size)○ Multi-select apps delete, backup support○ A list of installed apps (preloading, userinstalled appssensitive)app updatesApp evaluateapp Leave a commentapp detailsthe data, Clear cache○ The file size display○ Use memory display○ App Install dating● App AdvisorApp frequently used information provided, separated by time and dayof the week.Notification area provides a quick shortcut to the app. App Advisorservice started(Home screen widget).The use of the number of times each app, available time, data,cache size, and more.● App to SDcardIt provide the ability to easily move to the phone or SDcard.● Unused AppIt provide Unused app information based on your App usagereports.● Favorite AppRegistered in your own list of favorite apps. It provide homescreen widget service.● Except Traking Appa List of excluded from App Usage report. Also you can add orremove that list.● Backup & Reinstall○ Multiselect delete, and restore (reinstall) Support○ SD card provides backup and restore functions, features○ External APK file installation support (Android package installfile)Usb down the path through the apk file transfer and select [AppBackup | Reinstalling] menu to install apk files aresupported.(path: / {SDCARD PATH} / SmartUninstaller)○ Provides a backup file size○ Backup date information● Process MonitoringYou can check proceses of android system. Also it supports end taskand direct run the app.● System Info○ Battery Information (Temperature: Celsius / Fahrenheit, Level,Health, State)○ Memory (RAM) info (Total, Used, Free)○ System storage (Total, Used, Free)○ Internal storage space (Total, Used, Free)○ External storage space - SD CARD (Total, Used, Free)○ System cache information (Total, Used, Free)○ CPU Status○ System / platform information● App SettingsIt provide setting of Smart App Manager (SAM)● Home screen widget○ Widget Update Time Adjustable○ Tasks, Apps, Ram, Storage Info (3×1)○ Favorite Application Link (2×2)○ Battery Widget (1×1)○ Dashboard Widget (4×1)○ App Advisor Widget (3×4)● App recommendation system notification areaSAM recommend apps in the notification area, based on yourexperience with the app.If you have any bugs or issues or ideas, please let us know. I willapply to the review and valuable comments.Thank you.
Tasks: Astrid To-Do List Clone
Alex Baker
Tasks is free and open source task managementsoftware based on the same code as Astrid! The complete source codeis available at https://github.com/tasks. Contact [email protected] any questions or feedback* Light, black, dark, wallpaper, and day/night themes* Customize the app with 20 theme colors and 17 accent colors* Organize your tasks with tags* Customize your tags and Google Task lists with 20 differentcolors* Location based reminders* Includes Astrid's flexible task recurrence* Dynamic lists using custom filters* Google Task synchronization* Hide tasks until a later date* Add tasks to your calendars* And more!Tasks includes crowd-sourced translations in over thirty languages,and full support for right-to-left languages. Users can addadditional languages or modify existing languages by visitinghttp://tasks.org/translationsSome additional features are available as in-app purchases tosupport development.* All themes included in a single, one-time purchase* Tasker/Locale plug-ins* DashClock extensionTasks is not affiliated with Yahoo or Todoroo.----* For more details about app permissions visithttps://github.com/tasks/tasks/wiki/App-Permissions* To become a beta tester visithttps://play.google.com/apps/testing/org.tasks* To report bugs or request features visithttps://github.com/tasks/tasks/issues* For more information on migrating from Astrid visithttps://github.com/tasks/tasks/wiki/Migrating-from-Astrid
LOCX Applock Lock Apps & Photo
thememaker.studio
★★★ Congratulations! LOCX Applock is highlypraised and recommended by authority media including AndroidCommunity, Android Headlines, Zuimeia.com and DGtle! ★★★LOCX is the best app lock and photo vault for Android, which willhelp you to lock apps, private photos, secret videos, messages andmore with the safest and most customized and fun way. Get theperfect guard for your phone and snoopers won't disturb yourprivacy.HIGHLIGHTS OF LOCX APPLOCK:☆ Protect private apps: Lock apps you use every day! Hideyour chat in WhatsApp or Facebook, personal accounts in Twitter orInstagram! With perfect applock LOCX is easy and 100% safe!☆ Hide pictures: With Applocker LOCX you can hide privatephotos in the safest photo vault and keep them invisible for thesnoopers!☆ Hide private videos: Keep all your private videosinvisible from any intruders! Perfect applock LOCX will safe allyour secrets!☆ Lock all phone privacy: Using applocker you can lockcontacts, messages, email, gallery or phone settings! And you neverworry about snoopers may stole your private info or your kids maybuy unwanted apps.☆ Put more features into less space: LOCX App lock is nowfaster and lighter than ever, taking up half as much phone memoryas others. We significantly reduce the size of APK file as low as1.8 MB.☆ Material design, an all-new design: We completelyredesigned the new version of LOCX Applock and globally lead toapply material design of Google with innovation. Every littledetail is attractive and exquisite.FEATURES OF LOCX APP LOCK:► Applications Locker: Secure your Android and protect allyour privacy with application lock protection feature. You can hidesecret app instead of the entire phone. Customized lock screen andwallpapers bring you more choices to choose the passcode you likebetween pattern and PIN code.► Photo Safe Vault: Hide and encrypt your photos and keepyour pics locked behind your pattern or PIN pad in the safest photovault. Don’t worry about your private photos may be viewed byothers.► Video Vault: You can hide your secret videos as well!Intruders will never find it!► Email Lock: Lock email and keep it safe and private underthe passcode;► Pattern or PIN code: choose your own way to lock apps bychoosing the lock screen style between pattern or PIN code.► Themes: We have proudly announced large quantities ofattractive lock screen wallpapers designed by the world’s topdesigners. They are so amazing and fantastic. You may apply newthemes and lock screen wallpaper in “LOCX App lock” > “Side nav"> “Themes”.► Chameleon - App fake cover: Disguise your apps lock screento prevent from breaking into your password. Fingerprint scannerand fake force close dialog will hide the real lock screen. Andmore covers are coming soon!► Invisible Lock: Protect your secrete lock screen passwordfrom the snoopers, make it invisible!► Delay to lock: Re-lock is not required when returning froma brief exit, avoiding to frequently unlock and smoothing the appswitches.► Quick lock / unlock: Awesome and convenient. Adding newapplications locker widget to your screen, you can take the applockenabled or disabled with just one tap.Get the best applocker LOCX to lock your secret apps and staytuned:Google+:https://plus.google.com/u/0/communities/101453597809857056718Facebook: https://www.facebook.com/phonecleandev/Still looking for the best applock for Android to lock apps orphoto vault to hide pics and secret videos? Try chameleon LOCX andprotect your privacy with the safest and most customizableway!
Microsoft OneDrive
Microsoft Corporation
Do more wherever you go with MicrosoftOneDrive. Get to and share your documents, photos, and other filesfrom your Android device, computer (PC or Mac), and any otherdevices you use. Use the Office mobile apps to stay productive andwork together, no matter where you are. The OneDrive app forAndroid lets you easily work with your personal and work files whenyou’re on the go.• Quickly open and save OneDrive files in Office apps like Word,Excel, PowerPoint, and OneNote.• Easily find photos thanks to automatic tagging.• Get notifications when a shared document is edited.• Share albums of your favorite photos and videos.• Access your most important files offline.Notes:For you to sign in to OneDrive for Business, your organizationneeds to have a qualifying SharePoint Online or Office 365 businesssubscription plan. You cannot sign in with an account from anon-premises directory. Camera upload, search, sort, and the abilityto add OneDrive for Business accounts are available only on devicesrunning Android 4.0 or later.This app is provided by Microsoft. Data provided through the use ofthis store and this app may be accessible to Microsoft andtransferred to, stored, and processed in the United States or anyother country where Microsoft or its affiliates maintainfacilities.
Planner Pro-Personal Organizer
Appxy
Designed for those people who’re looking for afull-featured app to manage daily life better. Planner Plus, whichcosts years for designing and coding is now coming out foreverybody especially those Franklin Covey Planner heavy users. Wecombine events, tasks and notes in one place so that you do notneed to spend extra money for other apps, and it can be used as dayplanner, week planner and month planner.Planner Plus provides kinds of settings for different requirementsfrom kinds of people. You’ll find the best way to meet yourrequirements in our app. Also, if you have any other great ideas orsuggestions to make this app better please contact us with anemail, which will be very appreciate.Events- Sync with Google calendar and events- Show or hide calendars as you want- Add, edit or delete events easily- Supports full recurring period- Manually time slot- Supports all-day & cross-day eventsTasks- Supports tasks and projects with sub-tasks- Supports recurring tasks and projects- 5 different status for tasks and projects- 25 priorities for tasks and projects- System reminder for each taskNotes- Unlimited number of notes for each day- Manage notes in day, week and month view- Easily to add, edit and delete notesOther Key Features- Day, Week, Month and Tasks modules for better management- Very well designed user interface- Full records searching including events, tasks and notes- Set the first day of week manually- Select the launch view as you wantAbout free version1. Without week view2. Search function removed3. Does not support projects and recurring tasksPlease write to us before leaving negative reviews, as we can oftenhelp with your problem or help you better use this app.If you have any problems or suggestions please send a mail [email protected], you’ll get a response in a short time.
CEYD-A Türkçe Sesli Asistan
CENKER.COM
☆TRT Türk: Siri’ye Türk Rakip – CEYD-A Androidtelefonların gözdesi olacak.☆Google Market:CEYD-A tüm ücretli uygulamalar arasında en iyi2.uygulama, verimlilikte en iyi uygulama (19 Nisan 2015)☆Webrazzi: CEYD-A, sesli komutları ayırt etme ve size doğru sonucugetirmek konusunda gerçekten başarılı☆Webtekno: CEYD-A, Cortana ve Google Now’a Rakip Olacak☆Cepseyir: Bu uygulama önümüzdeki günlerde milyonlarca kişitarafından kullanılacak gibi gözüküyor☆Engelsizapple.com CEYD-A sesli asistan programı gayet profesyonel.Standart fonksiyonların yanısıra, öğrenebilirliği mükemmeldüzeyde☆Fobito.com: CEYD-A Verdiğiniz Paraya Değecek En İyi Uygulamalararasındahttp://tr.fobito.com/android/lists/verdiginiz-paraya-degecek-15-android-uygulama☆Uluslararası makalede tanıtılan CEYD-A, Türk’ün başarısı olaraköncü çalışmalarda yerini almıştır – The Impacts of Robotics,Artificial Intelligence On Business and Economics … The primitivefamous artificial intelligence is Apple’s Siri, a learning ladythat assists the Apple IPhone owners. Google Android version ofartificial intelligence called CEYD-A is also produced by a Turkishsoftware developer at cenker.com (Aytaç, 2015)…☆Boğazici Üniversitesi – Her Yönüyle İnovasyon Etkinliği (Ekim2016)http://ceyd-a.net/c/tr/2016/10/27/her-yonuyle-inovasyon/☆ShiftDelete – Siri’ye Türk Rakiphttp://shiftdelete.net/siriye-turk-rakip-ceyd-a-75107CEYD-A uygulaması ile günlük hayatınızda ihtiyacınız olan konularısesli veya yazılı olarak sorabilir ve cevap alabilirsiniz. 2.2milyon kullanıcı ile günden güne katkılarla kendinigeliştirmektedir.Yeni özellikler aşama aşama eklenmektedir.Özellik isteği vehataların giderilmesi için ceyd-a.com sitesine girişyapabilirsiniz.Soldan sağa açılır kayar menü ile konuşmaya gerek kalmadan hertürlü bilgiye hızlıca ulaşabilirsiniz.Bu sürümü tamamen ücretsiz olan bu uygulamanın özelliklerindenbazıları:Telefon işlemleriSesle telefon araması yapmak (KİŞİ İSMİ) ARAGelen cagriyi seslenerek yanıtlamak (AÇ ve KAPAT komutları)(TAMSÜRÜM)Gelen çağrıların kimden geldiginin CEYD-A tarafından seslesoylenmesi (SİZİ MEHMET ARIYOR gibi)SMS işlemleriSesle mesaj atmak,Yeni mesajların uyarı olarak sesli belirtilmesiGelen mesajları okumakWhatsapp,Facebook,Twitter,Messenger ve Emaillerin anlık olaraksesli haber verilmesi (TAM SÜRÜM)CEYD-A kapalı iken hatta cihaz uykuda dahi olsa bile sorunuza cevapverebilme özelliği,Ekran hiç açılmadan size cevap verebilme özelliği3000 den fazla sohbet şablonuu ve günden güne gelişen sohbetyapısıTrafik yoğunluğunun sesli bildirebilmesiKullanıcıların kendi komutlarını ekleyebilmesi(sesle veya yazıile)Komutların içini programlayabilme (CEYD dili)Onaylanan komutların diğer CEYD-A lara yayılabilmesiYer ve zaman bazlı hatırlatmalar, gittiğiniz yere ulaşıldığında öntanımlı komut çalıştırabilmesiÖnemli yerleri sorgulama, telefonla arama ve detaylı sesli yoltarifiFoursquare de hızlı check-in ve arkadaşlarınızın yerlerini listele,facebook ve twitter durum güncellemeleriSesli tarayıcı (URL nin sesli okunabilmesi), okurken cümlelerinişaretlenmesiCihaz özelliklerini sesle kullanabilmeUzun konuşarak not defteri tutabilme, notları diğer uygulamalar ilepaylaşabilmePiyasa, hava, namaz saatleri, sinema seansları, ansiklopedik bilgi,önemli günler ve daha birçok bilgiİngilizce,Fransızca,Almanca ve Rusça sözlük, daha bir çokdillerdeki sözlüklerin kullanıcılar tarafından eklenebilmesiRadyoların dinlenebilmesi (RADYO İSMİ) DİNLEŞarkı ismi veya sanatçı ismi söyleyerek müzik çalar işlevigörebilmeCanlı maç skorları(TAM SÜRÜM)Sinema seans ve film bilgileri bixby3 Ayrı Ses TonuKonu takibi ile soruları devam ettirebilmeSanal duyguCihazın HOME tuşu veya bluetooth kulaklık tuşu ile aktiveedebilme(TAM SÜRÜM)Tüm detaylara http://cenker.com/ adresinden ulaşılabilir.KULLANICIYA AÇIKLAMACihaz Yöneticisi (BIND_DEVICE_ADMIN olarak referans edilmiştir)izni, cihaz ekranını sesli komut kullanarak kilitlemek içingereklidir.☆ TRT Turkey: A Turkishrival Siri - CEYD to be a favorite of the Android phone.☆ Google Market CEYD-all among the best paid apps 2.Applicationbest practices in productivity (April 19 2015)☆ Webrazzi: CEYD to really succeed in distinguishing voice commandsand bring you the correct result☆ Webtekno: CEYD-in, Cortana and Google Now Will BeCompetitive☆ is Cepsey: This application seems to be used by millions ofpeople in the coming days☆ Engelsizapple.co I CEYD-voice assistant program veryprofessional. In addition to the standard functions, the excellentlevel of öğrenebilirlig☆ Fobito.co I: CEYD-Verde you will Deke Money Best Practices inhttp://tr.fobito.com/android/lists/verdiginiz-paraya-degecek-15-android-uygulGame☆ International introduced CEYD-to article, as Turkey's success hastaken its place in the pioneering work - The Impacts of Robotics,Artificial Intelligence Ten Business and Economics ... Theprimitive famous artificial intelligence is Apple's Siri, alearning lady that Assists the Apple IPhone owners. Google Androidversion of artificial intelligence called CEYD-A is also producedby a Turkish software developer at cenker.co I (Aytac, 2015)...☆ Bogazici University - Innovation Activity Yönüyle (Oct.2016)http://ceyd-a.net/c/tr/2016/10/27/her-yonuyle-inovasyon/☆ shiftdelet to - Siria Turkish Opponenthttp://shiftdelete.net/siriye-turk-rakip-ceyd-a-75107With CEYD-implementation issues that you need in your everyday lifeyou can ask and get answers out loud or in writing. 2.2 millionusers, is developing itself with contributions from day to daywith.You can access the new features in stages and ceyd-a.co siteeklenmektedir.özellik request to eliminate the error.From left to right drop-down menu with sliding without having totalk to all kinds of information can be accessed quickly.This version is completely free of some of the features of thisapplication:Telephone operationsVoice phone calls (PERSONS NAME) FINDTo answer an incoming call, calling (OPEN and CLOSE commands) (FULLVERSION)soylenir the voice came from, who by the CEYD to incoming calls(like YOU LOOKING FOR MEHMET)SMS processesVoice messages toss,Specifying voice alerts as new postsread incoming messagesWhatsApp, Facebook, Twitter, instant messenger and email newsGiving voice (FULL VERSION)While CEYD-off or even be able to answer your question even thoughthe device even sleep featureAbility to respond to you without ever opening screenMore than 3000 chat chat evolving structure of the template and theday to dayVoice traffic density can be reportedUsers can add their own commands (by voice or text)To be able to program the commands (CEYD language)Approved commands are to be spread to other CEYDLocation and time-based reminders, reached the place where you goto be able to run pre-defined commandImportant places of interrogation, phone calls, and detailed voicedirectionsFoursquare also express check-in and place your friend lists,status updates on facebook and twitterVoice browsers (URL's can be read out loud), marking the readingsentencesTo use the device features voiceLong talking notepad to hold, to share notes with otherapplicationsMarkets, weather, prayer times, movie showtimes, encyclopedicknowledge, important days and more informationEnglish, French, German and Russian Dictionary, a lot more can beadded by users of the language in the dictionaryThey can relax Radio (RADIO NAME) LISTENThe song name or artist name, saying music player function is ableto seeLive match scores (FULL VERSION)Movie showtimes and movie information bixby3 Different ToneTo be able to continue tracking the subject in questionVirtual senseHOME button on the device or bluetooth headset can activate withkey (FULL VERSION)All the details are available from the http://cenker.com/address.DESCRIPTION USERDevice Manager (BIND_DEVICE_ADM was as reference) permission isrequired to lock the display device using voice commands.
Haptik Assistant - Reminders, Flights, Cabs
Haptik
“Haptik is the one app every Indian musthave on their phone” - The Times of India, NDTV, EconomicTimes, Business Standard, and many more.People love Haptik. Why? Because it is the easiest way to getthings done. Voted as one of the Top 25 mobile companies in theworld, Haptik is Made in India for India.Haptik is a 24x7 Chat based Personal Assistant to setreminders, book flights, trains, cabs, pay your bills and findanything nearby. Think of Haptik as if it were Siri, but on chat.It’s a one stop shop for all your needs, and eliminates theneed to have multiple apps for every little task.With Haptik, you get:- Cheapest Flight Guaranteed: If you find a cheaper fare anywhereelse, we will give you 100% cashback on the difference amount- Compare Uber & Ola instantly and book cabs without anyhassle.- Wake up calls, Reminders to drink water, Exercise reminders,Medicine reminders etc.- The easiest and fastest way to Web Check In- Find Nearby places: ATMs, Free WiFi spots, chemists, bus stops,railway stations, petrol pumps and more.- Recharge your mobile phone, pay your phone postpaid bills- Pay your Electricity & DTH bills- Get motivational quotes, rib-tickling jokes, daily horoscopes andfun quizzes to liven up your dayand a whole lot more!To enable these services, Haptik has partnered up with variouscategory leaders including GoIbibo, Uber, Ola, Mobikwik,Freecharge, Coupondunia and more!Our word is dependable, our service is unmatched. Often, you need ahelping hand, a slight assistance. An Alfred to your Batman, aJarvis to your Ironman, and when it comes down to tasks that needto be managed, with Haptik, you can consider them done. If the taskis something that only you can do, then we will motivate andinspire you to get it done with our motivational quotes. Haptik isyour very own task manager, the android assistant that you'vealways wanted.Follow us and stay updated with our latest improvements andexciting offers:Twitter: https://twitter.com/haptikFacebook: https://facebook.com/haptikInstagram: https://instagram.com/hellohaptikP.S. Haptik comes from the word “Haptic” which is the study ofnon-verbal communication. Haptic is any form of interactioninvolving touch.
AVG Cleaner: Free Utilization Tool & Space Clean
AVG Mobile
Download AVG Cleaner, Booster &Battery Saver for Android™ phones NOW to clean precious memoryand space, save battery power and help boost performancespeed!✔ Get more space - clean junk, cache files, memory, unwantedapps and bad & similar photos✔ Get more power & boost - optimize and extend batterylife✔ Set & forget - receive customizable reminders to cleanyour deviceUse AVG Cleaner, Booster & Battery Saver for Android phones toclean junk files, bad & similar photos and unwanted apps fromyour device to help boost speed and make space for the apps, music& photos you really love.Cache Cleaner:► Identify and clean up unnecessary hidden and visible cached RAM(random-access memory) processes running in the background► Instantly remove unimportant data like gallery thumbnails andresidual or unused APK’s (app installation files)Media & Files Cleaner:► Large files - identify and easily remove video, audio andother files and documents larger than 5 MBSmart Photo Clean-up: clean your photo collection and makeroom for more important memories in 2 easy steps:1. Automatically identify bad & similar photos - AVGCleaner, Booster & Battery Saver for Android phones find allyour photos that are near-duplicates, dark, blurry or poor quality– all in one tap2. Review the photos you want to keep - you decide whichphotos to clean. Swipe left to delete or right to keepNow you can get even more space as well as an extra layer of backupwith our Cloud Transfer feature. Simply move stuff you don’t needlocally on your device to your favorite cloud storage: Dropbox,Google Drive or OneDrive.Battery Saver and Optimizer:► Battery Saver - helps you see what resources are eating upyour battery life and lets you easily switch them off to save powerfor when you need it most► Battery Profiles - choose between “Low Battery”, “Home”,“Work” and “Car” profiles to get your phone running the way youwant (30-day FREE trial)App & Memory Manager:► View and remove apps by storage, RAM (random-accessmemory) or battery consumption► Receive alerts from our weekly adviser about rarely usedapps by time of last use. You can then choose which apps youstill want to keep and which you want to remove► Use AVG Cleaner, Booster & Battery Saver for Android phonesto boost up speed by force stopping RAM consuming Running Apps tocompletely pause their activity, including background processes andnotifications, until you actively restart themSet & forget - auto reminders will do the rest:► Just turn on Auto Reminders, and AVG Cleaner, Booster &Battery Saver for Android phones will automatically find the junkand clutter for you and let you clean it from a simple reminder inthe notification panel of your device, it’s that easy. Tap thenotification to clean up your device and boost up speedGet your phone tidied up, clear up storage space to help it runsmoother & quicker and help boost speed and performance.Eliminate junk, unwanted RAM cache memory data, clean bad, similarand duplicate photos to make more storage space available for theapps, photos and stuff you want.Download AVG Cleaner, Booster & Battery Saver for Androidphones for FREE now!By installing/updating this app, you agree that your use of it isgoverned by these terms: http://m.avg.com/termsThis app uses Accessibility permission to assist disabled and otherusers stop all background apps with just one tap.Android™ is a trademark of Google, Inc., registered in the USA andin other countries
DO Button by IFTTT
IFTTT
Save time and control your world by connectingDO Button to Philips Hue, LIFX, Google Drive, Nest Thermostat,WeMo, Twitter, Evernote, Slack, and hundreds of apps and devicesyou use every day. Add a DO Button widget to your home screen foreven faster access to your shortcuts.Popular ways to use DO Button+ Turn on your lights with just a tap+ Get yourself out of awkward situations with a phonecall+ Set your Nest Thermostat to the perfect temperature+ Email your roommates when you’re at the local grocery+ Block off the next hour as busy in Google Calendar+ Track your work hours in a Google Drive spreadsheet+ Get a text with the location of where you parked the car+ Ask colleagues on Slack if they want coffee+ Toggle on or off most internet enabled devices+ Tweet a map of your current location+ Turn off your oven with a push of a button+ Thousands more Recipes!Learn more about what DO Button can do for you athttps://ifttt.com/do/button–The IFTTT Team
Trello
Trello, Inc.
Trello gives you perspective over all yourprojects, at work and at home.Whether it's managing a team, writing an epic screenplay, or justmaking a grocery list, Trello is your sidekick for getting thingsdone and staying organized.With Trello you can:• Create boards to organize anything you're working on.• Use them solo or invite coworkers, friends and family tocollaborate.• Customize workflows for different projects• Add checklists of "To-Dos" on cards• Assign tasks to yourself and coworkers• Comment on items with your friends• Attach files from Google Drive and Dropbox• Upload photos and videos• Reply to comments from Android Wear• Display cards in a calendar view with the Calendar Power-Up• Work offline and boards will sync automatically whenreconnectedTrello is free to use forever."Trello is one of those few apps that actually balances both asimple, elegant user interface and powerful, flexible features." -Lifehacker
24me: To-Do, Task List & Notes
24me
Meet 24me, the popular, award winning Smart and AutomaticPersonal Assistant - one app to manage and unify your to-do listswith your personal accounts. Featured on Google Play “New andupdated apps” worldwide and in articles from Forbes, VentureBeat,WSJ, TheNextWeb TechCrunch, and many more. 24me is one of the mostadvanced apps to manage your life.24me puts the things related to your schedule together, in oneplace, It generates your daily tasks and reminders, and completesthem for you with a tap of a button.By using an advanced technology, 24me redefines productivity andgives you heads up about everything that’s happening in your day,reminding you about what coming up next and automatically takingcare of things for you - just like a real Personal Assistant.24me is the ultimate personal assistant you always wanted with lesswork, no more worries and giving you more time for yourself. Andit's 100% free!Some of the key benefits include daily automatic reminders thatgives you heads up in managing your service providers, financials,social networks and more – in one easy-to-use app. share a grocerylist with your loved one, work on a project, or plan a vacation forthe coming holiday, 24me makes it easy to share your lists andcollaborate with anyone you want.What makes 24me so popular:ONE PLACE FOR ALL YOUR TASKS AND PERSONAL ACCOUNTSYour tasks and real life accounts all fully synced and appear onyour to-do list.AUTOMATICALLY GENERATES YOUR TASKS AND REMINDERSChoose which accounts you would like to connect, and 24me willconnect securely and remind you about upcoming bill payments fromyour service providers, special events of friends and family,financials, social networks, Reminders many more.AUTOAMATICALLY COMPLETES TASKS AND ERRANDSWith a tap of a button you can: Pay bills, send gifts forevents, have real life assistants to run your errands, postgreetings, call, text and email.SHARE TOGETHEREasily share a to-do list or errands and collaborate withfamily, friends and colleagues, and get it done together.WORKS FOR YOUSimply add a time based reminder for the things you want to doand 24me will remind you just at the right time. You can even makethe tasks repeatable.BEAUTIFUL AND FUNCTIONAL24me is beautifully designed, simple to use and userfriendly.TAKE AN ACTIONWith 24me you can easily schedule to make calls, text, emailsand even schedule errands from within the app.SPEAK YOUR MIND AND CAPTURE THE MOMENTInstead of typing just tap the microphone icon and say what youwant to do. 24me will automatically convert your words into text inalmost any language. You can even create a task from camera to savethe things you want.YOUR TASKS , YOUR CHOICEYou can switch between Date view (Today, Tomorrow, Upcoming) andLabel view, it's up to you.24me PUTS THE POWER IN YOUR HANDSSimply tap to plan your agenda, and swipe off a task to mark itas complete. It just feels right.Note: 24me requires permission to access your notes toallow you to associate tasks to contacts and then call/text/ oremail those contacts.We love to stay connected! email us with anyquestion/suggestion: [email protected]">[email protected] us!Facebook: https://www.facebook.com/my24me">https://www.facebook.com/my24me Twitter: https://twitter.com/my24me">https://twitter.com/my24me Watch our Tutorial:https://www.youtube.com/watch?v=RcfaamCQlT0&list=PLZk8nRzKKBqb36YOYotYP2A2ai90sKEdW">https://www.youtube.com/watch?v=RcfaamCQlT0&list=PLZk8nRzKKBqb36YOYotYP2A2ai90sKEdW
Calendar Widget
+1 Labs
The Android calendar widget is home screenwidget for your Android device. It displays a list of upcomingcalendar events so that you can easily have a glimpse at yourupcoming appointments. Tap on an entry to jump right into yourcalendar.The app is open source. Do you want to contribute to the project?Start by translating the widget to another language. Visit theproject at crowdin.net and be part of the next release. :)http://crowdin.net/project/plusonelabs-calendar-widgetFeatures:* Displays all events from your calendars* Automatically updates when you add/delete/modify an event* Select only the calendars you want to see in the widget* Customize colors of the widget background and texts* Scroll through the list of upcoming events* Customize the text size of the widget* Fully resizable widget* Indicators for alerts and recurring events* Supports Android tabletsThe widget is completely open source and you can find all the codeand graphic elements on github:https://github.com/plusonelabs/calendar-widget
PDF Document Scanner
Brandon Stecklein
Why keep filing cabinets full of old documentsand paperwork? It's the 21st century after all. Sure those taxreturns from 1976 are fun to dig out and look at from time to time,but do you really still need the paper copy after all these years?Fear not, now there is an easy way to create digital copies of yourold documents with PDF Document Scanner!PDF Document Scanner is quick and easy to use. Simply set yourdocument on the table and then frame it up on the screen. Tap onthe screen to focus your device camera on the document. If lightingis bad in your room, tap on the light bulb icon to turn on yourdevice camera flash. Then tap on the save icon. The document willbe converted to a PDF file and stored on your SD card. From thereyou can copy it to your computer and burn it to a DVD or CD forsafe keeping!- Now with post processing effects to clean up scans beforesaving!- Turn those old documents into digital Adobe PDF files.- Use the flash torch on your device to illuminate yourdocument.- Tap on the screen to focus on your document for the highestclarity.- Save the PDF files to your SD card.- Tap on the file name after save to open the document in yourdefault PDF Viewer- Transfer the PDF files to your Mac or PC for safekeeping.- Impress the ladies. Chicks dig dudes with document scanners ontheir phones.- Backup your entire document collection. Store them digitally andprotect your important files against flood, fire, or othercatastrophe!- Now features multi page support!- Import existing images into your PDF files!- Send your finished PDF files to Dropbox, Google Drive, OneDrive,and other such applications!- Samsung multiwindow support! App can now be used side by sidewith other apps on devices that support samsung's multi windowfeature.I am always looking to improve my apps, so please leave commentswith suggestions on things I can add to make it better! I updateoften based on feedback!What are you waiting for!? Backup your documents! Achieve peace ofmind! Get the girl! All is possible when you download PDF DocumentScanner! Tested on a Galaxy S II, batteries not included.
Skitch - Snap. Mark up. Send.
Evernote Corporation
See something that sparks an idea? Use Skitch to snap it, mark itup with simple tools, and send it on in an instant. Your bold ideasstand out even brighter with Skitch.————————————People everywhere use Skitch to help them visually share theirthoughts with others. Here are a few ways you can use it, too:FOR FUNMark up photos of silly, cool, or inspiring things you see andshare them via social, email, SMS, and more.FOR HOMEAnnotate photos of your backyard to plan out your vegetablegarden.FOR SCHOOLShare a diagram of the earth’s layers and have students label itwith you.FOR EVENTSCapture a map, mark it up, and share it with your friends to showthem where you'll be.FOR WORKOpen a PDF and highlight changes to skip the lengthy, confusingemail chains and give clear feedback. Or annotate a screenshot tocommunicate a change.————————————PDF Markup requires either an in app purchase or an EvernotePremium account.Skitch uses the contacts permissions in order to populate theemail field when sending a PDF. This permission lets Skitch useyour local address book so you can easily send an email by simplytyping someone's name.More information about permissions at:http://s.evernote.com/skitchpermissions
Sync for iCloud
IO.com.mt
- Synchronize your iCloud calendar on yourAndroid device for free.- There are no limitations, all features are available for free.Features include:* 2 way syncrhonisation* Connects directly to iCloud servers - no third party servers areused.* Tutorial to log in with 2 step verification.* Background syncrhonisation* Multiple accounts and multiple calendars* Use your default calendar to manage events* Change passwords* Create new calendars from the app itself- Setup only takes 4 steps. Calendars are synced to your defaultcalendar on your phone / tablet.** If you are using 2 factor authentication, you must generate anapp specific password when logging in.---------------iCloud is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. andother countries.
GPS Fields Area Measure
Studio Noframe
In need for a more advanced version?:Pro versionhttps://goo.gl/Gh5Jp6Ad-free versionhttps://goo.gl/S0u7f1Try all of our apps for farmers:Field Navigatorhttps://goo.gl/hZBnJIAgroBASEhttps://goo.gl/1v0bFtSoil Samplerhttps://goo.gl/6vHwrFCommodity Spyhttps://goo.gl/1f72jmCalcagrohttps://goo.gl/a1jKeMThis is easy to use, intuitive application for area, distance,perimeter management.UNIQUE FEATURES:- Fast area/distance marking - Smart Marker Mode for very accurate pin placement- Name, save, group and edit measurements- “Undo” button for all actions - GPS tracking/Auto measure for walking/driving around specificboundariesAlso includes a feature to send an auto-generated link to yourfriends or partners of pinned/selected area, direction or route –displays the area you want to share.Our competition is huge but we are better - don't waste your timesearching for the best free app to measure area, distance orperimeter - choose our app and simplify the measuringprocess!GPS Field Area Measure is useful as a map measurement tool foroutdoor activities, range finder applications and sports such asbiking or marathon. Comes in handy when exploring golf area or as agolf distance meter, convenient for land surveys, practical forfield pasture area measure, helpful in garden and farm work orplanning, great to keep area records. It’s great for constructionsand agricultural fencing. This application is practical even forsolar panel installation, roof area estimation or tripplanning.People who require the use of point of interest (POI) can putmarkers on important places and then share those with otherusers. Our measuring app has the highest accuracy in the market, thatbeing the main reason why we’re the leading measuring app amongconstruction sites, building and farm contractors andfarmers.Among our users are people constructing roofs, buildings and roads,farm owners who are spraying, fertilizing, seeding, harvestingfarms or tilling. It’s helpful for biking, traveling or planningtrips. For growing gardens and paddock, grass or lawn – we are thenumber one choice.Including people who are farming beef, pork, or poultry – theapplication comes in handy for fence measuring and planning. Pilotscan also use this app while flying in the fields. Farm managers andcontractors who are exploiting agricultural work for farmers canuse this app to count the amount of planted fields and share themwith the owner. The fields are displayed in Google Maps.A feature to add point of interest or POI on the field helps toavoid stones, mark fences or boundaries of paddocks, grazeterritories for dairy cows, cattle, beef and other livestock.It's a great tool for paddock calculation andmeasuring. This is the best solution for farm owners who grow wheat, corn,rapeseed, maize, sugar beet and need to measure the planted areaannually. Farmers who are using tractors or harvesters like JohnDeere, Claas, New Holland, Case, Fendt, Valtra, Massey Ferguson orfarm equipment like Horsch, Hardy, Amazone, Vaderstad, Lemken, Rau,Kuhn, Kverneland, Simba and other farm equipment are using GPSFields Area Measure PRO in everyday tasks.Available languages:AfrikaansArabicBulgarianCatalanChinese (simplified)CroatianCzechDutchEnglishFinnishFrenchGalicianGerman / GermanyGreekHebrewHungarianIndonesianItalianKoreanLatvianLithuanianNorwegian (Bokmål)Norwegian (Nynorsk)PersianPolishPortuguesePortuguese (Brazil)RomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSpanish (Argentina)Spanish (Colombia)Spanish (Mexico)SwedishTamilThaiTurkishUkrainianUrdu7YFKEKK
RemoteToGo RDP/VNC For Android
felix.long
RemoteToGo is a RDP/VNC client for Android. Ithelps you to remote control your PC on your Phone.It's based on open source library FreeRDP(www.freerdp.com). anddesigned for touch sensitive devicesIt has many advance features likes:1, Play computer audio on your phone.2, Share clipboard between your computer and phone.3, Share your phone sd card content with your computer.Please tell me any features & bugs when you use it.======================================================Add VNC Protocol support, Now you can access your Linux/Mac PCusing same way.NOTE: the old bookmark will be deleted after you upgrade thisversion, Sorry for inconversion.1, Play computer audio on your phone.2, Share clipboard between your computer and phone.3, Share your phone sd card content with your computer.======================================================NOTE:If you see any ANR or Crash when your run this application firstly.Please try Stop and Clean Cache in Application Setting page.
Angular JS Demo in Phonegap
Usine à Chapeau Rond
Angular JS tutorial in Phonegap application.Note : The animations are not optimized
IFTTT
IFTTT
Applets bring your favorite services togetherto create new experiences.Over 400 apps work with IFTTT including Twitter, Telegram, GoogleDrive, Twitch, Weather Underground, Instagram, Gmail, and deviceslike Google Home, Amazon Alexa, Nest, Philips Hue, and yourAndroid.Turn on Applets and:• Control everything around you with your voice and Amazon Alexa orGoogle Assistant• Stay informed about what’s happening from publications like TheNew York Times and ProPublica• Always stay prepared for the weather with custom daily forecastnotifications• Message roommates when you’re near the local grocery• Get an alert as soon as there’s a new Craigslist listing thatmatches you search• Stay safe with automated and intelligent home securityalerts• Streamline your social media• Back up and share your Android photos automatically• Back up important files, photos, and contacts to cloud-storagesolutions, such as Dropbox or Google Drive• Set your home thermostat to an optimal temperature when youarrive home• Post all your Instagrams as Twitter photos or Pinterestpins• Trigger events based on your current locationThere are thousands of use cases! New services are added everyweek. Some popular ones include:Twitch, Telegram, Spotify, YouTube, Google Calendar, Tumblr,Medium, Pocket, Square, eBay, Giphy, Automatic, LIFX, Fitbit,Withings, littleBits, Google WiFi, Evernote, Reddit, Digg, Skype,Slack, LINE, MailChimp, Salesforce, Todoist, and hundredsmore.Browse our curated collections to find Applets for:• The home, office, and car• Staying informed on news and politics• Your Android devices• Exploring outer space• Improving how you use social mediaDo more with the services you love. Discover the power of Appletsat ifttt.com/discover
Chelsea FC Official Keyboard
Chelsea Football Club
The official, tailor-made Chelsea FC keyboardis just what you need to keep up with your favorite teamA smart, all-inclusive keyboard introducing astonishing featuressuch as the Chelsea FC look and feel, an extensive news feedbringing you the most accurate and up-to-date information aboutyour beloved team, and much more. Plus, new and exciting featurescoming up in the near future!The Theme store is open! Come see the new collection.The Chelsea FC official keyboard allows you to enjoy all thesespecial features:1. An automatic spelling and style checker, protecting you fromembarrassing mistakes.2. An extremely convenient layout, making commonly used keys moreaccessible than on other keyboards.3. Automatic word completion and correction, using a sophisticatedalgorithm that adapts suggestions to your vocabulary andstyle.4. Next-word prediction that learns your vocabulary and style asyou type.Your privacy is important to us, and we at Chelsea keyboard havechosen to undertake strict safeguards to protect your privacy.Please note we don't save any credit card information or passwordskeep that in mind when you receive the notification from androidregarding privacy. we also strive to meet and exceed industrystandards.We welcome any comments and suggestions for improvement at:[email protected] FC official keyboard Support the followinglanguages:- English UK- English US- Català- Deutsch- Dansk- Nederlands- Italiano- Français- Türkçe- Pусский- العربية- עברית- Indonesian- Português (Brasil)- Português (Portugal)- Norsk- Español (España)- Español (Latinoamérica)- Svenska- Bahasa Melayu- Filipino- भारतीय- বাঙালি- తెలుగు- Polski- ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ- 한국어- Română- Український- Hrvatski- Latvijas- Magyar- Lietuvos- ไทย- Tiếng Việt- Slovenský- SlovenščinaIn addition these following languages are partially supported(not including Completion & Prediction):- Suomi- Ελληνικά- čeština- български- தமிழ்- मराठी- ಕನ್ನಡ- Javanese- ગુજરાતી- Swahili- Қазақ- Azərbaycan- മലയാളം- Uzbek
StyleNote Notes & Memos
nullium
Write colorful notes with rich styles, postmemos with semi-transparent widgets, organize with customnotebooksKey Features:- Powerful note editor with rich text formatting styles (bold,italic, underline, and strikethrough)- Highly customizable note text sizes and colors- Semi-transparent memo widgets for putting your notes on yourhomescreen- Sync and backup with cloud storage using your own Dropbox account(free and optional; StyleNote does not depend on any onlineservice)- Bullet-point list / todo-list / checklist support- Flow view of all your notes: an overview of all notes in oneplace - more than just a list of note titles (optional)- Note organization with custom notebooks / folders- Custom-scope note search- Optional date/time display- Custom note ordering (you can move any note up / down and haveyour own ordering of notes)- Automatic note sorting by note title, last modified time, orcreation time- Easy note sharing / sending- Password lock for your private notebooks- Automatic regular backup for your important notebooksIf you need help with StyleNote, you can check the FAQ and askquestions in our user forums. You are also welcome to suggest newfeatures and talk about anything there:http://forums.nullium.com
Mobizen Screen Recorder - Record, Capture, Edit
MOBIZEN
Download the most easy to use screen recorderMobizen now and create your first, amazing video!Mobizen is the most easy-to-use, convenient screen recorder thatallows you to record, capture and edit.Everyone can use the 100% free features to make the bestvideos!How to Make the Perfect First Video?ㆍClear Screen Recording in FULL HD!※ Highest Quality supplied ▷ 1080P Resolution, 12.0Mbps Quality, 60FPSㆍCapture your reactions freely while recording game sound and yourvoice with Facecam!ㆍYou can record long videos without worrying while savingonExternal Memory (SD Card)!ㆍ(Trim, Cut, Images, etc.) Raise the quality of your video witha Variety of Video Editing Features!ㆍPut in your favorite BGM and an Intro & OutroVideo to make a personalized video!ㆍRecord a clean screen Without a Watermark with CleanRecording Mode!Available Only with MobizenㆍAnyone can use it with No rooting starting from OS4.4!ㆍUse Screen Recording, Capture, and Editing all forFREE!ㆍYou can Remove the Watermark for FREE!Have Any Question while Using Mobizen?You can keep up-to-date with Mobizen Features, News, and thecontinually growing Mobizen Community through the followingsites!ㆍHelp Center: support.mobizen.comㆍYouTube: youtube.com/mobizenappㆍCommunity: https://goo.gl/Apu9efHelp Us Better the AppHave you seen any weird words in Mobizen?ㆍLanguage Volunteer☞http://goo.gl/forms/0nxGT5XGqxDon't hesitate and download Mobizen now!※ To experience all the features of Mobizen Screen Recorder, youmust agree to Storage, Camera, Mic, and Draw over AppsPermissions.
Light Manager - LED Settings
MC Koo
Configure LED color and its flashing frequencyfor notification as shown below:- Miss call- SMS- MMS- Gmail- Calendar reminder- Hangouts- *Email- *Facebook- *Facebook Messenger- *Twitter- *WhatsApp- *BBM- *LINE- *GO SMS Pro- *Handcent SMS- *chomp SMS- *Textra SMS- *Verizon Messages- *Any 3rd party apps- Low battery- Battery charging- Battery charged- No signal- Roaming- No 3G/4G- No Wifi- Airplane Mode On- Silent Mode On- Vibration Mode On- Ringer Mode On- Mobile Data On- Wifi On- Wifi Hotspot On- GPS On- Bluetooth On- NFC OnOn Android 4.1 and 4.2, ROOT is required for those mark withasterisk *. After grant the ROOT permission, you need to restartLight Manager for changes to take effect. However ROOT is notrequired anymore from Android 4.3 onwards. You need to enable theNotification Access for Light Manager at Setting > Security >Notification Access > Light Manager.There are three operating modes:1) Normal Mode - Only LED color for the first notification will beflashing2) Alternating Mode - A few LED colors will be flashing alternatelywhen multiple notifications are received3) Screen Mode - Notifications alert will be shown on screen (Forthose devices without a physical notification LED, only availablefor Android 4.3 and above)You may go to the test section to test whether this app works foryour device.For Samsung devices:- Device's screen needs to be turned off in order for thenotification LED to work- You need to go to Setting > Display > LED indicator andenable "Notifications" in order for this application to workFor supported devices list and FAQ, you may go to the linkbelow:https://docs.google.com/document/d/1t26evGufoC4Fha1Vjyho1cgBKHY6MLJGBPHcsGKZVLc/edit
Ruqyah Islami MP3
AL-ITTIHAD
Ruqyah is a therapy by recitingincantations.While that is a Ruqyah Syar'iyah Syar'i therapy by reciting versesof the Holy Qur'an and prayers of protection derived from theSunnah of the Prophet peace and blessings' alaihi wa sallam.Ruqyah is therapy or treatment that is already in the time ofignorance. And when Muhammad blessings' alaihi wa sallam sent amessenger, ditetapkanlah Ruqyah allowed in Islam. He sends a letteral-Falaq and An-Naas is a function of prevention and therapy forthose who believe in sorcery and santet.
CardDAV-Sync free
dmfs GmbH
CardDAV-Sync is a CardDAV client for Androidto synchronize contacts. Due to its implementation as sync adapterit integrates seamlessly with the default contacts app.(Also check out CalDAV-Sync)Samsung S5 users: Please note that some S5 devices come witha broken contacts app that crashes when opening a contact synced bythis app. Please report any crashes to Samsung.HTC One users please check out this site first:http://dmfs.org/wiki/index.php?title=HTC_Sense_issuePlease do not install the Workaround app when you use thefree version of CardDAV-Sync. It's for the paid version onlyGet support and news via Twitter https://twitter.com/dmfs_orgIf you find a bug send me an email, please. Without detailed errordescription I often can't do anything especially when I can'treproduce it. It's also possible that your server has a bug thatCardDAV-Sync can not (yet) tolerate or work around. If you reportbugs I can fix them quickly and everyone will benefit.Also check out the paid version CardDAV-Sync. It syncs someadditional fields (like company/organization and notes). Fordetails see my website.Please uninstall the free version before you install the paid one(and vice versa).Note to Yahoo!® users: Due to the many issues on Yahoo!'sservers, Yahoo! is no longer officially supported by thisapp.After the installation got to "Settings" > "Accounts & Sync"and create a new Account.Important! If your phone removes the accounts on reboot,move the App back from SD card to the phone. Some phones (if notall) can't handle sync adapters on SD Card properly.For users who are unable to edit or create synced contacts Ipublished an editor at the market. Just search for "Contact Editor"or see my website.Once this app reaches version 1.0, I'll make it open source.See http://dmfs.org/wiki/index.php?title=Open_source_status fordetails on the open source status.Features:* Sync contacts from a CardDAV-server (tested and reported to workwith DAViCal, SOGo, egroupware, Zimbra, david.fx, Fruux, ownCloud... and more. See my website for details)* basic support for self-signed certificates* auto-provisioning* two-way-sync* syncs names, phone numbers, email addresses, postal addresses,photos and birthdays (but please visit "date formats" on my websitefirst)* automatic address book discovery (works with most servers indefault configuration)* one-way-sync of Apple-style groups* Support for Apple-style custom labels (X-ABLABEL)* stores passwords encrypted* supports efficient sync-collection requestIt is still under development and some important features may bemissing. Known limitations are:* organizations, instant messengers, categories, notes and websitesare *not* synced by the free version* SOGo Contact lists are not supported yet (work is inprogress)* only "server wins" and "phone wins" (default) conflict resolutionavailable (that is when a contact is updated on server and on phonebetween two syncs)* and maybe morePlease report bugs. Feedback is very welcome.Btw: just writing a comment like "Doesn't work on..." won't helpneither you nor me to get it running on your device. Please contactme if you have problems.known issues:* @david.fx users: david.fx returns all links to contacts fromsub-folders. Currently this leads to the situation that somecontacts may appear multiple times (joined to one contact)
POP 2.0 - Prototyping on Paper
WOOMOO
Have an app idea? Draw it on paper and use POPto make it come to life on your Android device!1. Draw your app screens on paper.2. Take pictures and link them together.3. Play and get feedback!Use case:- Designers : demo and refine the app flow.- Project managers : communicate between customers and team.- Startups : pitch your big idea to VC.- Students : learn UX/UI design.Happy prototyping!The POP Team
Tresorit
Tresorit
End-to-end encrypted file sync & sharingapp that lets you store, sync and share files securely andeasily.Save your photos to a secure place, create memos about meetings foryour team and access them in shared folders on the go – and be surethat no one can read your files besides you and those who you sharewith.Tresorit uses built-in end-to-end encryption with zero-knowledgestandards to guarantee the highest level of security. All yourfiles are encrypted on your device before they are uploaded to thecloud, which means no one else can read them besides you, nohackers, no authorities, not even Tresorit’s IT admins.Already a Tresorit user? Just download, sign in, and go!Features:• Create shared folders (tresors) with your friends or colleagues,access their contents securely on any Android device• Backup your photos in a secure place with end-to-end encryptedcamera upload• Keep control of your files by managing permissions• Share files securely even with those without an account: sendencrypted links instead of risky attachments• Create favorite tresors, access and edit your files even when youare offline• Protect your account with 2-factor authentication and apppasscode to ensure no one has access to your tresors - even ifsomeone gains access to your phone• Say no for tracking: Tresorit for Android accesses the least ithas to. No location tracking, no access to your contacts• Tresorit for Android features the same end-to-end encryption andsecurity as the desktop appsIt's easy to get started• No credit card is required for starting the 14-day Premium plantrial – no risks, no commitment• If you love Tresorit, check out our plans to find the one thatsuits your needs• Make the most out of Tresorit by adding the desktop client aswell (sync between devices, locations, access your files from alldevices)What do others say about Tresorit?“One of the Best Cloud Storage Services that Protect Your Privacy”– LifeHacker“There are several services that offer secure storage in the cloud,but Tresorit is definitely one of the best” – PC Advisor
Explorer
Speed Software
Explorer is perfect for organizing yourinternal storage and SD card contents. Simple, with a smoothintuitive interface. You can also easily access your cloud andnetwork files.Features include:• Multiple tabs - Easily navigate between different locations byswiping or clicking on a tab• Google Drive, Box, Dropbox and Network (SMB) support• Multiple themes (Light, dark and home wallpaper)• Built in Text Editor• Create and extract zip or tar files• Extract rar archives• Perform long running operations (e.g. copy, move) in thebackground• Stream video and audio files from network and cloud to mediaplayer applications• Create home screen shortcuts to files and folders• Customisable icon sets• Send files (via email, bluetooth etc)• Built in SQLite database viewer• Bookmark frequently used files and folders• Search function• "Open With" facility allowing files to be opened as a generictype or by using specific apps• View file and folder properties including size, date, MD5checksumFor fast, friendly support simply email us:[email protected] supports 11 languages including: English, French, Spanish,Italian, German, Japanese, Korean, Hebrew, Danish, Russian andPortuguese.Permissions:• Full network access - Required for network and cloud access. Noinformation is passed to us over the internet.• Add or remove accounts - Used by the Google Drive SDK to add anew account if desired. No changes are made to existing accountsand no details accessed apart from the account name.• Find accounts on the device - Used to list available accounts forlogging into Google Drive.• Prevent from sleeping - Used to stop the device sleeping duringlong operations so they are not interrupted.