Викторины игры - страница 1

Quizdom – Νέα groups χρηστών!
Quizdom UG (haftungsbeschraenkt)
***Πλέον μπορείς κι εσύ να φτιάξεις το δικόσου group! Μπες στο groups.quizdom.com/gre/ συνδέσου με το usernameκαι το password σου και φτιάξε σε real time το δικό σου group.Μόλις το δημιουργήσεις, μπορείς να παίξεις κατευθείαν με τουςφίλους σου αλλά και με άλλους χρήστες από το παιχνίδι. Ξεκίνατώρα!***1.800.000 Έλληνες κόλλησαν με τη γνώση. Εσύ;======================Αν σου αρέσουν τα quiz, θα λατρέψεις το Quizdom!Ο τρόπος παιχνιδιού είναι απλός!- To παιχνίδι αποτελείται από 4 γύρους των 4 ερωτήσεων.- Οι δύο αντίπαλοι παίζουν εναλλάξ και απαντούν στις ίδιες 16ερωτήσεις.- Κάθε παίκτης διαλέγει στην αρχή του παιχνιδιού 2κατηγορίες.- Εκείνος που θα απαντήσει σωστά στις περισσότερες ερωτήσεις είναιο νικητής!Ερωτήσεις για όλους!Το Quizdom περιλαμβάνει 18 κατηγορίες. Οι ερωτήσεις ανανεώνονταιεβδομαδιαίως, δημιουργώντας διαρκώς νέες προκλήσεις καιεξασφαλίζοντας ατελείωτες ώρες διασκέδασης.Οι κατηγορίες στο κλασικό "Game" είναι οι εξής:1. Λέξεις (words)2. Διάσημοι (celebrities & gossip quiz)3. Φαγητό (food)4. Σώμα & Υγεία (health)5. Business (companies & logo quiz)6. Ιστορία (history)7. Γεωγραφία (geography)8. Μουσική (music)9. Σινεμά (cinema, movies, tv, radio & video quiz)10. Τέχνες (arts)11. Πολιτική (politics)12. Αθλητικά (sports)13. 20ος αιώνας (20th century)14. Επιστήμη (science)15. Θρησκεία (religion)16. Στιγμές (Moments)17. Ζώα (Animals)18. Γλώσσες (Languages)Αντιμέτωπος με παίκτες από όλη την Ελλάδα!Το Quizdom, ως το νέο ελληνικό social quiz, σου δίνει τη δυνατότητανα διασκεδάσεις τεστάροντας τις γνώσεις σου εναντίον άλλων.Προσκάλεσε τους φίλους σου ή συνδέσου με ήδη υπάρχοντες χρήστες τουπαιχνιδιού για να ξεκινήσει η αναμέτρηση! Κατά τη διάρκεια τουπαιχνιδιού μπορείς να επικοινωνήσεις με τον αντίπαλό σου μέσω τουchat και να γνωρίσεις ενδιαφέροντες ανθρώπους από όλη τηνΕλλάδα!Σκαρφάλωσε στο Top10 του ranking!Μετά από κάθε παιχνίδι, ο παίκτης κερδίζει ή χάνει πόντους ανάλογαμε τον αριθμό των σωστών απαντήσεων ΚΑΙ το επίπεδο του αντιπάλουτου. Τα game statistics ανανεώνονται καθημερινά. Έτσι, στο τέλοςτης ημέρας μπορείς να δεις πόσο ψηλά είσαι σε σχέση με τους φίλουςσου ή με τους υπόλοιπους παίκτες από όλη την Ελλάδα!Και αν φοβάσαι μήπως παρεξηγηθείς για αυτά που (δεν) ξέρεις,ξανασκέψου το! Από τη μία κανείς δεν τα ξέρει όλα, από την άλλημπορείς να βρεις το αδύνατο σημείο του αντιπάλου σου και η καλήεπιλογή κατηγορίας να σε οδηγήσει στη νίκη!Εάν, λοιπόν, νομίζεις πως σου αξίζει μια θέση ανάμεσα στουςκορυφαίους ή αν απλά θέλεις να διασκεδάσεις μαθαίνοντας, μη χάνειςχρόνο: accept the challenge! Δέξου την πρόκληση και αναμετρήσου μετους φίλους σου (και όχι μόνο) στο πιο διασκεδαστικό παιχνίδιγνώσεων!*** Now you too can makeyour own group! Get in groups.quizdom.com/gre/ login with yourusername and your password and do-in real time your own group. Onceyou create it, you can play directly with your friends and otherusers of the game. Start now! ***1,800,000 Greeks stuck with knowledge. You;======================If you like the quiz, you will adore the Quizdom! The gameplay is simple!- To game consists of four rounds of four questions.- The two opponents alternately play and answer the same 16questions.- Each player chooses to start the game two categories.- He who will correctly answer most questions is the winner! Questions for everyone!The Quizdom includes 18 categories. Questions are updated weekly,constantly creating new challenges and providing endless hours offun.The categories in the classic "Game" are:1. Words (words)2. Famous (celebrities & gossip quiz)3. Food (food)4. Body & Health (health)5. Business (companies & logo quiz)6. History (history)7. Geography (geography)8. Music (music)9. Cinema (cinema, movies, tv, radio & video quiz)10. Arts (arts)11. Policy (politics)12. Sports (sports)13. 20th century (20th century)14. Science (science)15. Religion (religion)16. Moments (Moments)17. Animals (Animals)18. Languages ​​(Languages) Faced with players from all over Greece!The Quizdom, as the new Greek social quiz, giving you theopportunity to have fun testarontas your knowledge against others.Invite your friends or login with existing users of the game tostart the match! During the game you can communicate with youropponent through chat and meet interesting people from all overGreece!Climb in the Top10 ranking!After each game, the player wins or loses points depending on thenumber of correct answers and the level of his opponent. The gamestatistics are updated daily. So at the end of the day you can seehow high you are compared with your friends or other players fromall over Greece! And if you fear lest misunderstood for what (not) know, thinkagain! On the one nobody knows everything, on the other you canfind the weak point of your opponent and good selection class tolead you to victory! So if you think you deserve a place among the best or if you justwant to have fun learning, not waste time: accept the challenge!Accept the challenge and confrontation with your friends (and notonly) the most fun quiz!
GK 2017-18 & Current Affairs/सामान्य ज्ञान
Sharma Tutorial
Features of the App:1) 10,000+ question answers of Current Affairs & GK .2) Total Offline App. There is no need of internet afterdownloading the app.3) Daily Updates FREE OF COST.4) Answers of all questions given.5) GK & current affairs - datewise, so that students can findall topics easily for a particular date.6) Best study material. 100% accurate answers.8) All categories: International gk & Current Affairs, Indiangk & Current Affairs, Sports, Awards, Famous Personalities,Defence, Economy, Science, Technology, Environment, Business,Appointments, Organisations, Politics, Policies and Announcements,Monetary Policies, Mergers and Acquisitions, Major Conferences,Changing governments, Ministers etc.9) The study material of this app is helpful for variousexams:Civil Services (Preliminary) Examination, Civil Services (Main)Examination, Indian Forest Service (IFS) Examination, EngineeringServices Examination, Geologist Examination, Special Class RailwayApprentices (SCRA) Examination, National Defence Academy (NDA)& Naval Academy Examination, Combined Defence Services (CDS)Examination, Combined Medical Services Examination, Indian EconomicService/Indian Statistical Service Examination, SectionOfficers/Stenographers (Grade-B/Grade-I) Limited DepartmentalCompetetive Examination, Central Armed Police Forces (CAPF)(Assistant Commandants) Examination, Indian Revenue Service (IRS)Examination, Indian Postal Service, Indian Civil Accounts Service,Indian Railway Traffic Service, Union Public Service Commission(UPSC), Staff Selection Commission (SSC), SSC CGL- CombinedGraduate Level Examination, Delhi Subordinate Services SelectionBoard (DSSSB), SSC Central Police Organizations CPO Exam, SSCCombined Matric Level Examination, SSC Data Entry Operator DEOExam, SSC Junior Engineers Examination, SSC Junior Translator CSOLSExamination, SSC Tax Assistant Examination, Staff SelectionCommission (SSC) Section Officer Audit Examination, Staff SelectionCommission SSC Section Officer Commercial Audit Examination,Statistical Investigator Examination, Tamil Nadu Public ServiceCommission (TNPSC), IBPS PO (Institute Of Banking PersonnelSelection Probationary Office), IBPS Clerk, IBPS CWE RRB, SBIClerk, SBI PO, IBPS SO, CTET, RBI Assistant, RBI Grade B Officer,SBI Associate Banks Clerk, SBI Associate Banks PO, MPPSC, AIEEE,AIPMT, CAT, IIT-JEE, PCS, GMAT, SSB, GATE, GPSC, JKPSC, APSC,Mizoram PSC, WBPSC, UKSSSC, CRPF, KPSC, JPSC, HPSC, OPSC etc.** Get GK & Current Affairs on your Whatsapp also. Type "GK INENGLISH" & send to Whatsapp no:- 7355787481. If you want GK inhindi, Type "GK IN HINDI" & send to Whatsapp no:-7355787481.
Kuis Jomblo
Agate Jogja
"Pahami dirimu.. pahami dirinya.. biar gakkelamaan jomblo" - Mbah Bejo (selatan Pasar Giwangan, Yogyakarta)Kuis Jomblo akan mengasah kemampuanmu untuk mengertisesamamengerti apa yang dia mau, mengerti apa yang dia rasa..Kuis Jomblo akan melatihmu untuk membaca hatinya..Buktikan kamu bisa keluar dari zona jomblo!Jawab dengan benar 5 pertanyaan darinya, dan raih kesempatan untukmenyapanya!
Guess The Song - Music Quiz
S Quiz It!
The music game with simple rules and instantfun. Choose your favorite music genre and guess the song or artistas fast as you can. Let this music game to inspire you.Extend your music knowledge♥ A great variety of latest and greatest hit songs♥ 50 diverse categories from popular to niche genres♥ A few thousand songsSocial features♥ Compete with your Facebook friends♥ 2 Players Mode to fight a battle on one device♥ Diverse leaderboardsAddictive gameplay♥ 5 Levels, each crammed full of songs♥ Complete the challenge and get your rewards♥ Collect all achievements♥ Enjoy guessing, learn new triviaCheck if you can name the tune as fast as a real musicmaniac.Download for free and enjoy this trivia quiz game with your friendsand family.Discover new songs, artists and music genres in the songquiz:- The Latest Hot Hits- Decades - 60s, 70s, 80s and 90s and 2000s- Timeless Rock Hits, Hard Rock List, Heavy Metal- Rap, R&B, Hip - Hop- Country and Gospel Music- Love Songs, One Hit Wonders, Female Singers- Movie Themes and Musicals- Latin Songs- K-pop, EDM & Dubstep, Alternative, Funk- Special categories, such as Summer Hits, Christmas Songs andCarols, Teen Choice and many others, updated regularlyEnjoy playing our guessing trivia game and listening to yourfavorite music at the same time.
Movie Trivia
Brett Plummer
Movie Trivia covers all movies from the early black and white filmsto current films released this year. Questions cover all genres ofmovies: action, animated, drama, comedy, adventure, fantasy, andhorror.Game options allow you to play games with 10, 20, 50, orunlimited number of questions. Create a profile to save your scoreto the online leaderboard.To explore more trivia or submit questions/requests, pleasevisit www.AZTrivia.com
Car Quiz - Ultimate
Otter Studios
Guess the car brands with the best car quiz ever! Cars Quiz -Ultimate!Amazing new logo quiz that is addictive, full of fun andspecially for those who love cars.Playing is pretty simple: you see a car logo and you're shown aseries of scrambled letters, out of which you have to guess thename of car.Download this so that you have:- A fun trivia game for family and kids.- A way to kill time and at the same time exercise yourbrain.- A clean and friendly interface to make you will feel at homewhile you guess car logos like Audi, Ford, Opel etc.FEATURES:★ Enjoy solving 200+ car logos at a small size★ 6 languages support!★ Available for tablets and HD devices as well★ Use leaderboard! Compare your scores with your friends!★ Helpful clues! Each logo has 5 hints!★ New hints are granted for correct logo quiz answers.★ Learn more about the brand after correct guess!If you like playing "Icomania", "4 Pics 1 Word", "icon quiz" and"What's the Word"?Then you should definitely try "Cars Quiz - Ultimate!"New logos coming soon! Check for the updates!Finde us on Facebook athttp://bit.ly/Logoquiz
Mega Quiz
Next Web Generation
Teste dein Allgemeinwissen undwerdezumvirtuellen Millionär!Die ultimative Quiz-App mit über 5000 Fragen.Beweise dein Allgemeinwissen und meistere das Quiz.Mit neuen Updates kommen auch ständig neue Fragen, womitdieAppauch für längere Zeit interessant sein dürfte. Fallsihreinefalsche Frage entdeckt oder gerne eine Frage einsendenmöchtet,sokönnt ihr das über unsere Facebook-Seite oder direktinderQuiz-App tun.A la "Wer wird Millionär" kannst du dich durch dieFragenzumvirtuellen Millionär machen.Gehirn Jogging kann auch Spaß machen!Es gibt Fragen zu verschiedenenBereichenwiebeispielsweise:- Fußball Quiz- Natur Quizfragen- Tiere Quizfragen- Pflanzen Quizfragen- Technik Quizfragen- Geografie Quizfragen- Politik Quizfragen- Film Quizfragen- Musik Quizfragen- Physik Quizfragen- Länder und Flaggen Quizfragen- Mathematik Quizfragen- Geschichte Quizfragen- uvm.Die Fragen werden bei jeder Stufe schwerer.Das nächste Update wird kommen und weitere cooleneueFragenmitbringen!Funktionen:- Joker (50 / 50 und Frage schieben)- Frage einsenden- App2SDTeste dein Wissen und lerne nebenbei noch coole Fakten kennen!Falls ihr Fragen, Anregungen oder Änderungswünsche habt,könntihrdiese uns auch seit kurzem gerne aufunsererFacebook-Seiteschreiben!https://www.facebook.com/pages/Vom-Tellerw%C3%A4scher-zum-Million%C3%A4r/258304304245735Helft uns mit und sendet uns eure Fragen direkt in derAppoderpostet sie auf unserer Facebook-Seite!Test yourgeneralknowledgeand become a virtual millionaire!The ultimate quiz app with over 5000 questions.Test your general knowledge and master the quiz.With new updates also constantly adding new questions, sotheappfor a long time should be interesting come. If you findawrongquestion or would want to send in a question, so you candothat onour Facebook page or directly in the Quiz App.A la "Millionaire" you can make your way through thequestionsonthe virtual millionaire.Brain Training can also be fun!There are questions on various areas such as:- Football Quiz- Nature quiz questions- Animals quizzes- Plants Quiz Questions- Engineering quiz questions- Geography quizzes- Politics Quiz Questions- Film Quiz Questions- Music quiz questions- Physics quiz questions- Countries and Flags Quiz Questions- Mathematics Quiz Questions- History Quiz Questions- And much more.The questions are more difficult at each step.The next update will come and bring more cool new questions!Functions:- Joker (50/50 and question slide)- Submit a question- App2SDTest your knowledge and learn the way yet know cool facts!If you have questions, suggestions or requests forchangeshaveyou can also us this recently like to post onourFacebookpage!https://www.facebook.com/pages/Vom-Tellerw%C3%A4scher-to-onemillion% C3% A4r/258304304245735Help us and send us your questions directly in the apporpostthem on our Facebook page!
넌센스 퀴즈
IQEvo
뇌섹시대에 알맞은 퀴즈!뇌섹남 (뇌가 섹시한 남자) 그리고 뇌섹녀 (뇌가 섹시한 여자)들을 위한 퀴즈!틀에 틀에 박힌 생각과는 이별하라!좀 엉뚱하지만 빵터지는 유머 넌센스 퀴즈! 넌센스 퀴즈를 풀면서 유머센스를 키우세요~[샘플문제]1. 책은 책인데 읽을 수 없는 책은?2. 못 팔고도 돈 번 사람은?정답이 궁금하면 넌센스 퀴즈를 다운받아서 풀어보세요~----개발자 연락처 :Seocho-gu Seocho Joong Ang Ro, IQEvoBrainsuitable for Sexy Quiz!Seknam brain (brain sexiest man) and Quiz for seknyeo brain (brainsexy girls)!Think of the stereotypical molds and farewell!Some silly nonsense humor, but bread popping quiz! While youenjoy the quiz to raise a sense of humor nonsense ~Sample Problems1. The book is not a book to read inde book?2. The money once people are not selling?When you answer the quiz questions see released by downloadingthe nonsense ~
Bilgi Yarışı
MobileCraft
Bilgi Yarışı,iPhone'da rekorlar kıranbilgiyarışı şimdi Google Play'de ...Araba yarışlarından, adam öldürmelerden bunaldıysanız bu oyun tamsize göre.Bilgi Yarışı ile keyifli vakit geçirirken kendinizisınayabilirsiniz. Genel Kültür, Tarih, Coğrafya, Kültür Sanat,Spor, Edebiyat, Müzik, Magazin, Sinema ve Çocuk kategorilerindeonbinlerce güncel soru çözmeniz için sizi bekliyor.Bilginize güveniyorsanız Ödüllü Yarışma'yı deneyin!Her hafta Ödüllü Yarışma bölümünde sıralamaya girenler çeşitlihediyelerin sahibi oluyor. En çok siz bilin en çok sizkazanın!Iphone da fırtınalar estiren bilgi yarışması şimdi Google Play de.Yüzbinlerce kişinin bilgisine bilgi kattığı bilgi yarışmalarındanen çok soru barındıran bilgi yarışmasını vakit geçirmedenyükleyin.Bilgi yarışının diğer bilgi yarışması uygulamalarıarasındaki farkını sizde yaşayın.
80'S music trivia
BcnBrainApps
Best of 1980'S music trivia for Android willtest your knowledge of the 1980'S music.In this game you can find questions most relevant groups andsingers of the 80s.If you lived the 80s , this application will make you remember allthe greatest hits, groups and singers of that time .If you did not live the 80s you will learn about the great songsand singers and groups of that time.Let's go download & play this great application and welcome tothe 80's.Includes:Online Ranking.Sound and music effects (on/off)Adictive fast game.more than 1000 questionsFree.The application is a touch enabled music knowledge trivia game.Itwill show you questions and 4 possible answers on which you willhave limited time to answer to score.
Bubbles
promi
Bubble an exciting game with cool UI and Effects.Tap on two or more adjacent stars to destroy them.New function of Bubble:The game has ten levels of difficulty, and the world of highscorecan be updated anytime your score.How to Play Bubble:- Just tap two or more blocks of the same color.- There is no time limit, but each stage has target points toproceed to next stage.Tips on Scoring :- Remember just two rules below:1. The more blocks you pop, the more score you will get2. Try to clear all block, you will get a lot of bonus.All cats cleared = 2000Bubble is the BEST-looking FREE Puzzle game for your Androiddevice.
Inteligent - Cultura generala
SimplyEfficient
Inteligent este o aplicatie foarte interactivacare iti ofera sansa te joci, sa faci quiz-uri dar in acelasi timpsa si inveti diferite lucruri noi si interesante de culturagenerala.Mii de intrebari in limba romana din numeroase domenii care ititesteaza cunostintele dobandite dealungul vietii, poate din cartipoate din sutele de emisiuni televizate gen vrei sa fii milionardifuzate in Romania pe care le-ai urmarit cu atata pasiune siinteres.Facilitati:- mii de intrebari captivante cu cate patru variante de raspuns.Fiecare intrebare cu un singur raspuns corect.- design atractiv- 15 categorii de intrebari din care tu poti sa alegi : sport,film, muzica,stiinta, istorie, biologie,etc.- optiunea de a face teste contra cronometru- 4 nivele de dificultate in functie de calibrul si increderea incunostintele personale- clasament cu scorurile de top- variante/optiuni ajutatoare- nivele bonusDemonstreaza prietenilor cat esti de destept si pune-i laincercare.Mult succes!Smart is a veryinteractive play offers the chance, do quizzes yet to learndifferent things and interesting new general knowledge.Thousands of questions in Romanian language in many areas thattests your knowledge acquired along life may perhaps hundreds ofbooks like TV shows you want to be a millionaire broadcast inRomania you've watched with so much passion and interest.Amenities: - Thousands of exciting questions with four possible answers.Each question with one correct answer. - Attractive design - 15 categories of questions from which you can choose:sport, film, music, science, history, biology, etc. - Option to perform tests against the clock - 4 levels of difficulty depending on the caliber andconfidence in personal knowledge - Top ranking scores - Alternatives / options helpful - Bonus levels Demonstrates friends how smart you are and put them to thetest.Good luck!
Вземи Парите
RADEFFFACTORY
Това е аналог на познатата ви игра "Станибогат". Правилата са същите - въпроси един след друг, с всекивъпрос трудността се увеличава и парите нарастват. Има истандартните 3 жокера. Целта е да си тръгнете с възможно повечепари. Забавлявайте се и станете богати!- Това е само игра и парите не са истински!- Играта няма никаква връзка с оригиналната игра, излъчвана потелевизията! Тази мобилна версия е обикновена игра с въпроси и самонаподобява оригинала!- Ако има грешка в някой от въпросите, можете да пишете на e-mail-ана разработчика!
Guess The Movie ®
June Software Inc
★★★★★Featured as a Google PLAY STAFF SelectionApp ★★★★★★★★★★Over 3 Million Players Worldwide ★★★★★Try and Guess the Movies from exceptionally beautiful, minimalisticposters!The concept is simple, can you guess that movie based on asimplified poster of it?Guess The Movie is a refreshing change fromthe plethora of boring logo quiz games out there!We use some exceptionally beautiful posters with minimalist artworkto give you a clue to help you guess the movie.If you’re lucky you can see famous face or popular logo and guessthe film by first chance! If you are a movie maniac and like movietrivia this is a game for you.We feature :Hundreds of stunning, beautiful minimalist movie posters.Multiple levels to test your skills.Lots of Help Options :- Use hints to Guess the Movie based on the plot summary for themovie itself.- Use a second kind of hint to guess the movie name in hangmanstyle.- Finally, use our "Resolve" feature in case you get reallystuck!- Also, if you find a few posters too despicable and tough, thereare great ways to get free hints too!Guess the Movie App is an app made - of great movies, for themovie-lovers, by the movie-lovers!All Poster Art is copyright of the respective artists/owners. Toget copies visit the Artists linked to the Poster.
Islamic questions
Andro 2014
Islamic questions is an application to testyour Islamic cultureInfo: questions are in ArabicTags: islam questionsWe have added Google Play Game : this is require internetconnection
Guess the word ~ 4 Pics 1 Word
*SIMPLE AND HIGHLY ADDICTIVE GAMEPLAY*Which word are we looking for? Look at the four pictures; find outwhat they have in common. Win!Can you guess the words and unlock the levels? Countless puzzlesfrom easy to tricky are waiting for you! New puzzles are addedcontinuously for endless word fun!
Super Quiz Português
WalkMe Mobile Solutions
Estás no café com os teus amigos? Na sala coma tua família? Ou simplesmente queres passar o tempo de formadivertida? Este jogo de quiz é perfeito para espalhar conhecimentogeral de uma forma super entretida!As regras são simples: Responde a 15 perguntas de cultura geralpara ganhar 1 milhão (virual)!Joga muito e ganha o máximo que conseguires para ser milionário eliderar o ranking! Mostra o que vales e enche a tua estante deconquistas!Estás à espera de que?Are you at the cafe withyour friends? In the room with your family? Or just want to spendtime in a fun way? This quiz game is perfect to spread generalknowledge of a super entertaining way!The rules are simple: Answer 15 general knowledge questions to winone million (Virual)!Play hard and win as much as you can to be a millionaire and leadthe ranking! Strut your stuff and fill your bookcaseachievements!Are you waiting for?
Bible Study - Bible Trivia
alfa-omega.hu
Bible Trivia! Have you been looking to testyour knowledge of the Bible? With over 1300 unique questions and 7game modes. This Bible Trivia app lets you get to know God throughHis Word, and gain everlasting wisdom!Each question has its own reference! Compete with others to becomeToday’s Champion, or learn at your own pace through DivineMode!Test your Bible knowledge in Bible Trivia with 1328 bible quizquestions!Questions and game modes:• Old Testament• New Testament• Basic• All• 5 Minute Mode• Divine Mode• True or FalseFeatures:• Unique questions with references• Statistics• High scores tables• Email or Facebook login to use Bible TriviaTry Bible Trivia now! :)
I Know the Cartoon
Guilardi Mob
Have fun with I know the cartoon, afree to play charades game game! Test your knowledge andguess the icon on this challenge full of exciting cartoon riddlesand charades, with more than 200 icons, characters,references and classics for you to hit the bull’s eye with thiselectrifying charades app!Do you have good memory and know everything about 90s cartoons, newand old cartoons, TV shows, movies and anime? Want to play animequiz games? Looking to find games that will allow you loads of fun?This is the game for you!Check the pictures, that give tips about each cartoon and use yourimagination. On this questions and answers game, your logo gameanswers reveal new challenges with famous cartoons, such as:- Pixar & Inside out;- Zootopia & The Secret Life of Pets- Cartoon Network quiz & Ben 10;- Disney & Frozen;- Dreamworks & Minions;- Anime quiz - for fans of anime games and mangagames;- 90s quiz game challenges;- Nickelodeon & Sponge Bob;...And many other pop icon hits!FROM THE CREATORS OF I KNOW THE LOGO, PREPARE YOURSELF FOR LOTSOF FUN WITH OUR QUIZ QUESTIONS!!With I Know the Cartoon, the ultimate riddles and answersgame, use your memory and intelligence to overcome the game’s manylevels and guess the cartoon. Get as far as you can and enjoy oneof the most downloaded games of all times to prove that you knowthe cartoon! Gather friends and family and find out who’s thesmartest in this super competition.Need even more? Check out our cool features:- 5 exclusive levels with more than 40 challenges each;- “Ask for Help” option: unlock better tips for a much easierchallenge;- “Jump” button: skip to the next challenge and guess thecartoon;- 5 languages available: Play in Portuguese, English, French,Italian or Spanish!What are you waiting for? Download I Know The Cartoon right now andlet the games begin!Way more cool than QuizUp, Genius Quiz and Trivia Crack
Guess the Cartoon Quiz
All in a Days Play
The most awesome CARTOONS packed into ONEgame!HOW MANY OF THEM DO YOU KNOW?Have a look at the pic and guess the CARTOON! It's simple and freeto play and a lot of FUN! This game will take you on a journey tomeet the best cartoons in the history of entertainment!Imagine all the funny or comic characters, superheroes, villains,animated movies and serials, anime etc. that you have grown upwatching. Well, you are getting all of them in ONE game!But can you recognize them? This game is truly an entertainingchallenge!EARN BRAGGING RIGHTS!Can you recognize the best cartoons? Test your knowledge and becomethe ultimate Entertainment Guru. Even logos and shadows are used atcertain places to denote cartoons. So use your mind sharply.PLAY SOME, LEARN SOME!Don’t miss out on knowing about the most popular cartoons in theworld. This game is not just limited to film or tv. It is packedwith awesome pics and endless entertainment. Also, it is not hardto play at all!SHARE THE FUN!This picture puzzle game is perfect to play with your family andfriends. Get everyone involved! Bring them around your mobile phoneto play this trivia game. You can play question answer with themusing this app. Or you can simply challenge them to see who knowsmore.Credit for the amazing images, icon and logo goes to – MakhmoorSyed !Like us on Facebook:https://www.facebook.com/allinadaysplayFollow us on Twitter:https://twitter.com/ADPGames
2 Fotos 1 Palabra
IQEvo
★ COMBINA LAS DOS FOTOS Y ADIVINA LA PALABRA★Ejemplo; Te mostramos una foto de MASCOTAS y una foto de DOCTOR.Ta-da! La palabra es VETERINARIO.Solo combina las fotos y adivina la palabra.★DIVERSION INSTANTANEA ★No registración, no tutoriales, no reglas complicadas. Solamentedescarga y empieza a jugar.Averigua por qué este juego es el favorito de muchos.★ COMBINES TWO PHOTOS ANDGUESS THE WORD ★Example; We show a picture of PET and a photo of DOCTOR. Ta-da! Theword is VET.Only combined pictures and guess the word.INSTANT FUN ★ ★No registration, no tutorials, no complicated rules. Just downloadand start playing.Find out why this game is a favorite of many.
4 Pics 1 Different
IQEvo
Look at 4 pictures and guess which one is not related to others.[Description]- This is an excellent brain development game.- If you like games such as 4 Pics 1 Word, 2 Pics Quiz, youdefinitely will love this game!!![Features]- Wonderful photos.- Simple and friendly design.- Fun for kids and adults.- Earn coins for free.
المعرفة الإسلامية - صح أم خطأ
Tamatem Inc.
لعبة المعرفة الإسلامية - صح أم خطأ ليست كغيرها من الألعاب الدينية،لعبة شيقة وممتعة تتحدى ذكاءك ومعرفتك بالاسلام و المعلوماتالإسلامية! إن أفضل ما يمكن أن تقدمه لأحبائك هو المعرفة، وقد صممتهذه اللعبة لتزود الجميع بالمعرفة اللازمة بالإسلام بطريقة جديدة ورائعة لم يسبق لها مثيل! هل تستطيع الإجابة عن اسئلة تتطلب ذكاءودراية واسعة بما يتعلق بالمعلومات الإسلامية؟ تحدى نفسك وأصحابكواكسب معرفة جديدة تضاف إلى معرفتك وتعلم اشياء لم تعلمها من قبل! جددايمانك مع الألغاز الاسلامية اليوملعبة المعرفة الإسلامية - صح أم خطأ واحدة من الالعاب الأكثر شعبيةعلى متجر أبل، ساعات لا تنتهي من المتعة وتحفيز العقل للإجابة عن اكثرالاسئلة تعقيدا والتي تتطلب منك التفكير والتحليل للوصول الى الإجاباتالدقيقةمئات من الاسئلة المتنوعة والمتفاوتة الصعوبة! هل تستطيع الاجابةعنها؟؟— لعبة مفيدة وممتعة لجميع افراد العائلة— مئات الاسئلة المتفاوتة الصعوبة— تحديثات متتابعة— اختبر معلوماتك الاسلامية بطريقة جديدة— شارك مع اصحابك وتحداهم— مجانية الى الابد— عربية مئة بالمئةهذه اللعبة تاتيكم من طماطم ناشر الألعاب العربية الاول! نشكر لكمدعمكم المتواصلIslamic Riddles - True or falseTest your knowledge in Islam! Do you think you know all theanswers to all the hard question? try the Islamic Quiz - True orfalse game now and see for your self! hundreds of questions thatwill trigger your mind!This game is suitable for all family members, available inArabic, it will ensure you connect back to all the questions youhave learned as a child plus teach you new things you didn'tknowDownload and rate the game TODAY Free for ever!This game comes to you by Tamatem, the Arabic mobile gamespublisher!
Guess The Emoji Answers
AppGeeks
Are you playing the famous Guess The Emoji game and you arestuck?We are here to help!This walkthrough guide for the game has the answers for all 100levelsWe update the answers almost weekly if there's anything new.Disclaimer:This application is not affiliated with Random Logic Games. If youfeel there is a direct copyright or trademark violation thatdoesn't follow within the fair use guidelines of Copyright Law,please contact us directly.
Anime Fan
Hazelrink Apps
Hi, Otaku!In our game you can test how much you Otaku. To do this, we have 6different tests:★ Anime Mode: In this mode, you need to guess the name of theanime. How many anime do you know?★ Hero Mode: In this mode, you need to guess the name of the herofrom the anime.★ Quote Mode: Yes, here you need to guess some quotes of someheroes from the some anime :)★ OP / ED Mode: Here you need to guess OP or ED from the anime. Doyou like to listen OP / ED from the anime's?★ Write Mode: In this mode, you need to write name of some objectsor something else from the anime.★ Championship: Here you can compete with other Otaku. Prove thatyou are the best Otaku! Collect as many points in 60 seconds.Every day we add new items. Wait for the great new updates!Any comments and suggestions send us mail.WE LOVE ANIME!Like us on the Facebook: https://www.facebook.com/anime.fangame
Mapster
MKR Studio
The coolest geographic quiz that you'll everdiscover! ;)Guess locations of various places on the Earth, earn points, andcompete on leaderboards with your friends and players from all overthe world!There are 13 maps available for you, with over 1800 places. WithMapster, you'll learn them easily! :)Mapster uses ScoreLoop to retrieve the leaderboards. It's totallyfree! Just play and enjoy the game.Suggestions? Questions? Bugs? More maps? More levels? Just send amessage to [email protected] or on the Mapster's Facebookpage!Maps courtesy National Geographic. National Geographic does notreview or endorse content added to these maps by others.
Cars Photo And Logo Quiz
Paridae
Cars Quiz - a great opportunity to test yourknowledge about automotive industry!Combine fun with learning - show your knowledge and speed:★ guess car brand logos,★ match the model name of the car to the appropriate brand,★ write the name of the vehicle model based on pictures,★ select the correct country of origin of the automaker."Cars Photo And Logo Quiz" features:✔ 14 levels!✔ Ranking of the best players!✔ 75 cars photo to guess✔ 94 logos to recognize and guess✔ 100 auto models names to match the correct brand✔ 75 automobile brands names to match the correct country✔ Helpful hints! Earnd new hints by unlocking new levelsSo do not wait any longer and install this cars trivia game andhave fun!-----------------------Our Facebook Page:https://www.facebook.com/ParidaeMobile-----------------------DisclaimerAll car logos shown in this logo game are protected by copyrightand/or registered trademarks.This app, not anyone associated with it, claims any ownership(copyright or otherwise) of any logos used in this app. The use oflow-resolution images in this application for the use of logosidentifying qualifies as "fair use” under copyright law. We are notconnected or affiliated with the brands. Any content will beremoved if asked by the legal owners.
이모티콘 퀴즈
IQEvo
귀여운 이모티콘이 당신을 기다리고 있어요!98%가 틀리는 이모티콘 퀴즈와 함께 당신의 추측 능력을 테스트해보세요~이모티콘 퀴즈에는 이모티콘 조합이 나타납니다. 당신은 이모티콘들이 무엇을 의미하는지 추측해야 합니다.너무 어렵다고요? 그렇다면 힌트를 사용하세요~----개발자 연락처 :Seocho-gu Seocho Joong Ang Ro, IQEvoCuteemoticon is waiting for you!98% with the wrong emoticon interactive quiz to test yourability to guess ~This combination appears in the emoticon emoticons quiz. Youhave to guess whether the emoticons are what it means.Still too difficult? If so, please use the hint ~